1.2.3.4 Netto schuldquote en houdbaarheid financiën

Netto schuldquote
In het collegewerk programma hebben wij als aandachtspunt de schuld(quote) genoemd.

Voor de definitie van onze schuld gebruiken wij dezelfde definitie als het BBV gebruikt. De wetgever heeft bepaald dat de berekening van de nettoschuldquote volgens die definitie één van de financiële kengetallen voor gemeenten is. Daarbij moeten we zowel terug- als vooruitkijken.
Wij hebben in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de MPB 2017-2020 ijkpunten voor enkele (wettelijke) kengetallen aangewezen. Daaronder waren ook die voor de (gecorrigeerde) nettoschuldquote. U heeft die ijkpunten geaccepteerd.

De definitie van de gecorrigeerde nettoschuldquote is:
(onderhandse leningen + overige vast schuld + kortlopende schuld + overlopende passiva - langlopende uitzettingen - overige beleggingen - kortlopende (debiteuren)vorderingen en uitzettingen - liquide middelen - overlopende activa)/totaal van de inkomsten op de exploitatiebegroting.

In de tabel hieronder ziet u de gecorrigeerde nettoschuldquote volgens de begroting en volgens de werkelijkheid.

Jaar

Begroting

Rekening

Waarde ijkpunt

Categorie provincie

Begroting

Rekening

2015

123,3%

94,95%

Niet van toepassing

C

B

2016

104,73%

101,43%

Matig

B

B

2017

89,92%

80,73%

Goed

A

A

2018

91,7%

Nog niet bekend

Voldoende

B

De nettoschuldquote is aanzienlijk verbeterd. Zoals u in de balans en deze paragraaf kunt zien, zijn de schulden verder afgenomen. Daarnaast hebben de hogere baten een positieve invloed op dit kengetal.

Houdbaarheid financiën
Onder houdbare gemeentefinanciën wordt verstaan:

  • De gemeente kan aan haar verplichtingen voldoen.
  • De gemeente kan haar financiën ook bij economisch slecht weer beheersbaar houden zonder hulp van buitenaf.

De VNG heeft hiervoor een model ontwikkeld waarin een verband wordt gelegd tussen de schuld, bezuinigingen en economische ontwikkelingen. Met dit model kan bepaald hoe houdbaar onze gemeentefinanciën zijn in tijden van economische crisis. Het model behoeft actualisatie naar de meest recente externe economische data. Deze zijn helaas nog niet beschikbaar.

In algemene zin kunnen we stellen dat de ontwikkeling van zowel onze solvabiliteit als onze schuldquote een positieve bijdrage levert aan de houdbaarheid van onze financiën.