Ambitie van het programma

We willen samen met de inwoners van onze stad, met ondernemers, organisaties en instellingen bijdragen aan een gemeenschap die iedereen in staat stelt een lijfelijk gezond en veilig leven te kunnen leiden. Die iedereen in staat stelt zijn eigen keuzes te leren maken. Die iedereen in staat stelt om mee vorm te kunnen geven aan de invulling van de eigen politieke, sociale en ecologische leefomgeving. We laten dit zien in hoe we de stad besturen, in hoe we als bestuur alert blijven op de ontwikkelingen in de samenleving en daarop adequaat inspelen, in hoe we maatschappelijke vraagstukken aanpakken (niet alleen met regels) en in onze dienstverlening.

Speerpunten van beleid

In deze meerjarenprogrammabegroting worden, binnen de financiële begrenzingen, de beleidsmatige keuzes voor de komende vier jaar, 2017-2020, gemaakt. De criteria die wij hanteren om te komen tot die keuzes hebben wij benoemd in de Voorjaarsnota 2016: financieel herstel, aanpak achterstallig onderhoud in de meest brede zin en duurzaamheid. En natuurlijk al het andere waarbij onze strategische doelen als de comfortabele (gezins)stad, toeristisch toplandschap en de ondernemende stad ordening geven. De keuzes die we daarbij maken worden mede ingegeven door de verwachte beschikbare financiële middelen. In de programma’s in deze MPB treft u de uitwerking aan. Bij de prioritering van die keuzes staat, zoals opgemerkt in de voorjaarsnota, het financieel herstel voorop.

Lasten

€ 87,1 k

Baten

€ 407,4 k