Ambitie van het programma

De ambitie van het programma is dat alle burgers zo lang mogelijk zelfstandig, volwaardig en met aanvaardbare kwaliteit van leven kunnen meedoen aan onze maatschappij. We doen hierbij een beroep op de eigen mogelijkheden en het sociale netwerk van onze burgers. We ondersteunen waar nodig, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid. Aandacht voor herstel, ondersteuning en werken vanuit perspectief en behoefte van inwoners. We gaan door op de ingezette weg zoals vastgelegd in de Strategische Visie 2020, het Wmo beleidsplan 2015-2018 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Apeldoorn 2015. De doorontwikkeling richt zich op het verder investeren in preventie om doorstroming naar lichtere vormen van ondersteuning waar dit past. We gaan verder met bevorderen van de verbinding van de sociale domeinen daarbij, onder meer door het implementeren van leidende kwaliteitsprincipes.Dit alles kan de gemeente niet alleen. We optimaliseren de samenwerking met andere gemeenten in de regio, met zorgaanbieders en met zorgverzekeraars.

Speerpunten van beleid

Uitgangspunt is dat Apeldoorners eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van burgers verwachten wij dat zij elkaar daarbij naar vermogen bijstaan.
Tegenover deze inzet die wij van onze burgers verwachten, creëert onze gemeente een net van maatregelen. Dit wordt ingezet als onze burgers het zelf niet meer geregeld krijgen.
Als burgers verdere ondersteuning nodig hebben, richt deze zich eerst op de versterking van de zelfredzaamheid en participatie. Dit doen wij door te investeren in preventie, informele zorg en algemene voorzieningen, al dan niet in combinatie met het inzetten van maatwerkvoorzieningen, binnen de beschikbare budgetten. We ondersteunen en stimuleren mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Burgers krijgen voldoende keuzevrijheid tussen aanbieders van zorg in natura en het persoonsgebonden budget.
Op deze manier van continu zoeken naar de juiste balans tussen eigen verantwoordelijkheid, preventief beleid, ruime beschikbaarheid van algemene voorzieningen met als sluitstuk individueel maatwerk, zorgt onze gemeente er voor dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.
De dynamiek in het sociaal domein is groot. We spreken dan ook over een transformatie die nog wel enige jaren tijd in beslag zal nemen (Steronderwerp 7.1 Transformatie Wmo). Het gevolg is dat de komende jaren regelmatig beleid zal worden bijgesteld. Dit doen we op basis van nieuwe inzichten, kennis en ervaring van onze medewerkers, (vertegenwoordigers van) cliënten en aanbieders, nieuwe organisatievormen en rechterlijke uitspraken. Voor een deel zullen we slim gebruik maken van kennis en ervaring van anderen, voor een ander deel zullen door middel van beschikbare innovatiemiddelen hier zelf in investeren.

Lasten

€ 106,9 k

Baten

€ 12,3 k

Kadernota's