Bijlage B

Specificatie bestemmingsreserve Apeldoorn (BROA)

Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Bedragen

* € 1.000

Begroting 2017 primair

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Reserve per 1-1

6.146

6.146

6.146

Vooruitontv. Bedragen per 1-1

1.022

1.022

1.022

Totaal per 1-1

7.168

7.168

7.168

Algemene voeding

1]

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

500

500

750

2)

Bijdrage van de algemene dienst

tbv investeringen

200

200

200

3)

Bijdrage aan de AD (MPB 2017-2020

ivm. Vrijval Zutphensestraat

-1.000

-1.000

-1.000

Totaal algemene voeding (excl. 'pm')

-300

-300

-50

Programma 1: Groene Mal

-259

-995

-959

Programma 4: Binnenstad

-875

-401

-607

Programma 8: Kanaalzone

-637

-50

-71

Programma 9: Complete wijken

-380

-841

-576

Programma 14: Verkeer

0

-33

-14

Programma 15: Milieu

-65

-200

-194

Programma 16: Overige

-340

-409

-138

Totaal netto onttrekkingen

-2.556

-2.929

-2.557

Verwacht uitgavenpatroon

Begroting 2017 (primair)

- verwachte uitgaven 2016 15%

-1.776

- verwachte uitgaven 2017 70%

-5.664

Begroting 2017 (na wijziging)

- verwachte uitgaven 2017: 70%

-2.050

Reserve per 31-12

4.434

Vooruitontv. bedragen per 31-12

127

Totaal per 31-12

4.561

Saldo per 31-12 (excl. 'pm')

-1.594

3.796

4.561

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(bedragen x € 1.000)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) (bedragen x € 1,000)

MPB prog

Begroting 2017 primair

Begroting 2017 na wijziging

Rekening 2017

Verschil

Programma 1: Groene Mal

Investeringsimpuls Provincie (€ 17 mln)

3.14

Herinrichting stadsranden

prog. 3/ 560

-60

-225

-342

117

3.15

Beekbergsebroek

prog. 3/ 560

-50

-693

-539

-154

- bijdrage derden RWS

214

0

214

3.16

Betere aansluiting Apeldoorn West en

progr.3/ 560

Binnenstad op Berg en Bos

-150

-230

-30

-200

3.17

Landschapsbeheer

progr.3/560

-19

-120

-76

-44

- subsidie provincie Gelderland

20

59

28

31

Totaal A-projecten programma 1

-259

-995

-959

-36

Programma 4: Binnenstad

4.2

Binnenstad

prog.9/810

-40

-80

-72

-8

4.3

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

prog.9/810

Binnenstad, herinrichting binnenstad

-720

-406

-620

214

Binnenstad bereikbaarheid, doorstroming

-200

0

Herinrichting Molenstraat Centrum

0

- bijdrage Molenstraat Centrum, BDU subsidie

85

85

85

0

Totaal A-projecten programma 4

-875

-401

-607

206

Programma 8: Kanaalzone

ISV-3 subsidie: € 1,7 mln

14.1

Kanaalzone *

prog. 9/810

- aanleg kade Pilot Zuid

-587

0

0

0

Kanaalzone projectbureau

prog. 9/810

-50

-50

-71

21

Totaal A-projecten programma 8

-637

-50

-71

21

Programma 9: Complete Wijken

9.4

Wijken - De Maten

prog. 1/001

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

De Maten vitaal

-110

-276

-276

0

9.5

Wijken - Orden/Kerschoten

prog. 1/001

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

Duurzame aanpak winkelcentrum Kerschoten

-180

-190

0

-190

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.6

Verduurzamen van voorzieningen in wijken

en dorpen

- plannen en uitvoering

prog. 1/001

-45

-22

-23

Investeringsimpuls Provincie (17 mln)

9.7

Verbeteren kwaliteit parken

prog. 1/001

-282

-225

-57

- bijdrage BROA 15.2 Zuid

270

270

- overige bijdrage waterschap

3

3

15.1

Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen

prog. 9/810

-50

-25

-48

23

('t Podium/openbare ruimte)

15.2

Wijkontwikkelingsplan Zuid

prog. 9/810

-40

-296

-5

-291

15.3

ISV-3 budget parkeergarage Anklaar

prog. 3/214

0

0

0

0

Totaal A-projecten programma 9

-380

-841

-576

-265

Programma 14: Verkeer

11.0

Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisport/

prog. 3/211

0

-33

-7

-26

verdubbeling Zutphensestraat

- bijdrage derden(BDU)

0

0

- bijdrage 's Heerenloo

0

25.11

Startbudget Tunnel Laan van Osseveld

progr. 3/211

0

0

0

25.12

Beter Benutten Regio Stedendriehoek

- bevorderen fietsgebruik

-456

-162

-294

- bijdrage regio Stedendriehoek

456

156

300

Totaal A-projecten programma 14

0

-33

-14

-19

Programma 15: Milieu

ISV subsidie 2005-2007: € 0,254 mln

27.1

Bodemmodule

prog. 4/723

-65

-200

-194

-6

Totaal A-projecten programma 15

-65

-200

-194

-6

Programma 16: Overige

Lopende projecten

30.5

Investeringen MPB 2014-2017

prog. 1/922

- ondersteuning startende ondernemers

-40

-40

-40

- ondernemende stad, toerisme, comfortabele

stad en citymarketing

-200

-277

-138

-139

- topsportevenementen (o.a. Giro 'd Italia)

-100

-100

-100

30.6

Regio archeologie

progr. 8/541

0

- bijdrage provincie Gelderland

-14

-14

- bijdrage deelnemende gemeenten Regio

0

Stedendriehoek

22

22

Totaal A-projecten programma 16

-340

-409

-138

-271

TOTAAL

-2.556

-2.929

-2.557

-372

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2017) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2017 (na wijziging) zijn ca. € 0,4 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2017.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

Omschrijving
(bedragen * € 1.000,-)

Begroting     2017

Rekening                                                                                                                                                                                                     2017

Verschil
- = nadeel
+ = voordeel

BROA-programma
  1.   Groene mal
  4.   Binnenstad
  8.   Kanaalzone
  9.   Complete wijken
14.   Verkeer
15.   Milieu
16.   Overig

-995
-401
-50
-841
-33
-200
-409

-959
-607
-71
-576
-14
-194
-138

36
-206
-21
265
26
6
271

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 1: Groene mal

  • 3.14 Herinrichting stadsranden(verschil € 0,1 mln nadeel)

De projecten zijn gereed. Met de stadsrandgelden is het recreatieve fiets- en wandelnetwerk in het oostelijke buitengebied fors verbeterd. Voor het landgoed Woudhuis is een ontwikkelingsstrategie opgesteld met een visie als basis en kaders voor het beheer, het vastgoed en de sturing op verdere ontwikkeling. Het doel is tot een recreatief, natuurlijk en maatschappelijk aantrekkelijker en exploitabel landgoed te komen. Het tekort komt ten laste van de BROA.

  • 3.15 Beekbergse Broek (verschil € 0,1 mln nadeel)

De stad-randverbinding van het Matenpark tot het Beekbergse Broek is gereed.  In het Beekbergse Broek is een groene wandelzone ingericht die onderdeel uitmaakt van de ontwikkelvisie voor
het Beekbergse Broek. Het Beekberger Woud is op die manier ook voor wandelaars bereikbaar vanuit De Maten. Het stadsrandenproject is per eind 2017 beëindigd. De lasten zijn € 170.000 lager dan begroot. De bijdrage van Rijkswaterstaat ad € 214.000 is nog niet ontvangen in 2017.
Per saldo betekent dit een nadeel in 2017 van ca € 0,1 mln.

  • 3.16 Betere aansluiting Apeldoorn-West en Binnenstad op Berg en Bos

(verschil € 0,2 mln voordeel)
Betreft de verbinding aan de westkant van de stad. De opdracht was Berg en Bos beter toegankelijk te maken vanuit de binnenstad. Daardoor kan de gedane investering in park Berg en Bos beter benut worden. Ook vergroot het de economische spin-off. De sprengenvallei is gereed en leidt tot een aantrekkelijkere verbinding naar het park Berg en Bos. De nieuwe route wordt veel gebruikt en goed gewaardeerd. Voor de westrand is in samenspraak met externe partijen een ontwikkelstrategie opgesteld die als basis dient voor verdere initiatieven. Het stadsrandenproject is per eind 2017 beëindigd.

Programma 4: Binnenstad (verschil €  0,2 mln nadeel)

  • 4.3 Binnenstad GSO4 (verschil € 0,2 mln nadeel)

In 2017 hebben we de projecten in de Binnenstad afgerond, waarvoor we van de Provincie subsidie hebben ontvangen in het kader van de Robuuste Investeringsimpuls.
Hiermee hebben we belangrijke stappen gezet om de binnenstad een impuls te geven. De herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied hebben we geheel volgens plan uitgevoerd, waarbij de laatste werkzaamheden in 2017 zijn afgerond. Het betreft fase II van de Binnenstad Hoofdstraat Zuid en Molenstraat Centrum. Daarnaast zijn wij begonnen met verbetering van de bewegwijzering gericht op met name automobilisten. Via digitale bewegwijzering geven we  informatie over nog beschikbare capaciteit in garages.
Met de renovatie en uitbreiding van de fietsenstalling aan de Marktstraat hebben we dit pand in oude luister van een voormalig pakhuis hersteld en we hebben de naastliggende openbare ruimte aangepakt. Naast het effect van de extra stallingsruimte en de herinrichting van de openbare ruimte, wordt met de renovatie van dit pand een voorbeeld gegeven aan pandeigenaren die in de Marktstraat actief gaan worden met het opknappen van hun panden. Aansluitend aan de stallingsruimte is het "markthof" gerealiseerd. Het hof heeft de mogelijkheid te pauzeren en te verblijven in een groene omgeving.
De in het kader van de robuuste investeringsimpuls uitgevoerde werkzaamheden hebben een zichtbaar effect op de aantrekkelijkheid van de binnenstad, bereikbaarheid en versterking van de centrumfunctie in de regio.

Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,3 voordeel mln)

  • 9.5 Wijken – Orden-Kerschoten ((verschil € 0,2 mln voordeel)

Dit project betreft het verduurzamen en toekomstbestendig maken van openbare ruimte en voorzieningen van winkelcentrum Kerschoten samen met eigenaren/gebruikers, aansluitend op de energie-aanpak in de wijk. In 2017 is flinke vertraging in dit project ontstaan. Dit is enerzijds veroorzaakt door een aantal waterleidingbreuken op het winkelcentrum. Hierdoor moest het vervangen van de waterleidingen naar  voren worden gehaald waardoor andere werkzaamheden niet konden plaatsvinden. Anderzijds waren de winkeliers niet tevreden met het plan van de beek in het winkelcentrum. Zij hebben het onderwerp geagendeerd voor behandeling in de raad. Inmiddels kan het plan op brede waardering rekenen. De uitvoering en afronding vinden plaats in 2018.

  • 9.7 Parken – Verbeteren kwaliteit parken (verschil 0,2 mln nadeel)

In 2017 is de promenade bij Dok zuid gerealiseerd aan de parkzijde en zijn de asfaltpaden in het middengedeelte van het Zuiderpark aangelegd. Verder zijn diverse bestaande zitbanken verplaatst aansluitend op de nieuwe paden en zijn extra bomen geplant. Daarnaast is er een bijdrage gedaan aan de fitnesstrail in Park Zuidbroek. Het nadeel ontstaat omdat er op dit project een bijdrage vanuit het BROA project ‘Wijkontwikkelingsplan Zuid’ was geraamd. Op basis van de regelgeving van het Besluit Begroten en Verantwoording (BBV) is deze interne verrekening niet toegestaan. Dit leidt op dit project tot een nadeel en op het project ‘Wijkontwikkelingsplan Zuid’ tot een voordeel.

  • 15.2  Wijkontwikkelingsplan Zuid (verschil € 0,3 mln voordeel)

De geraamde bijdrage aan BROA project ‘Verbeteren kwaliteit parken’ is conform de BBV regelgeving niet toegestaan. Dit leidt tot een voordeel van € 0,3 mln. Het project is afgerond.

Programma 16: Overig (verschil € 0,3 mln voordeel)

  • 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,3 mln voordeel)

  Voor de periode 2014 t/m 2017 is jaarlijks vanuit de BROA een bedrag van € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Eventueel restantbudget wordt overgeboekt naar het volgende jaar. De raming 2017 bedroeg € 417.000. De uitgaven 2017 zijn totaal € 138.000. Het gaat hierbij onder meer om Apeldoorn stagestad, sportacademie en verkenning hoger onderwijs.