1.2.3.2.3 Risico's op gemeentegaranties

De gemeenteraad heeft vooral in het verleden garanties verstrekt voor leningen die onder meer door lokale woningbouwverenigingen, verzorgingstehuizen, sportverenigingen en dergelijke zijn aangegaan. Tegenwoordig opereren er waarborgfondsen voor woningbouw, zorg en dergelijke. Hiermee wordt een rechtstreeks beroep op de gemeente om garant te staan voor leningen, aangegaan door deze instanties, steeds kleiner. Bij de woningbouw is de gemeente nog steeds verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan.

Een schuldrestant van € 449 mln betreft een garantie van hypothecaire leningen aan particulieren in het kader van woningbouw cq. woningverbetering. Het risico over deze categorie leningen wordt als latent beschouwd en als PM post aangemerkt.  Het betreft leningen die tussen 1995 t/m 2010 via het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), aan inwoners van onze gemeente zijn verstrekt. Het rijk en de gemeenten vervullen de achtervangfunctie; zij kunnen ieder voor 50% worden aangesproken op financiële tekorten van dit waarborgfonds, voor zover het leningen betreft die t/m 2010 onder deze garantie zijn verstrekt.  Met ingang van 2011 staat het rijk zelfstandig volledig garant voor alle vanaf dan verstrekte leningen. Op basis van informatie van de Nationale Hypotheek Garantie blijkt al jaren dat zij geen beroep verwachten te doen en nooit gedaan hebben op de achtervangers. Uit de meest recente Liquiditeitsprognose 2017-2022 van de NHG wordt dit beeld wederom bevestigd.
Zoals boven al opgemerkt, ons risico beschouwen wij is als PM en is daarom niet opgenomen in onderstaande tabel, wel in het overzicht niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Risico op gemeentegaranties (bedragen x € 1 miljoen)

Restant bedrag per 1-1--2017

Restant bedrag per 31-12-2017

Absoluut

%

Absoluut

%

Rechtstreekse garantiestelling

9,0

2,2%

8,3

2,1%

Als achtervang met WSW-garantie

394,0

97,8%

389,4

97,9%

Totaal

403,0

100,0%

397,7

100,0%