Ambitie van het programma

Binnen Jeugd en Onderwijs willen we dat iedereen in veiligheid en geborgenheid kan opgroeien en de kans krijgt om maximaal mee te doen in de samenleving. Dit doen we door de kansen voor een goede start in het onderwijs te optimaliseren (via ons onderwijsachterstandenbeleid) en het onderwijs te faciliteren via goede huisvesting en waar nodig vervoer van- en naar de school. Waar jongeren verzuimen of uit dreigen te vallen pakken onze leerplichtambtenaren of RMC’ers de jongeren op, met als doel dat de jongeren een startkwalificatie en een passend toekomstperspectief krijgen. Wanneer jongeren meer zorg nodig hebben dan hun gezin, omgeving en een school kunnen bieden, dan hebben we algemene voorzieningen of jeugdhulp beschikbaar om hen te ondersteunen. Dit doen we vanuit het uitgangspunt dat we hen in staat stellen zelf weer regie te nemen en met de inzet van het hele systeem rondom de jongere. Het CJG vormt een spil in de uitvoering van ons beleid, maar werkt uiteraard in samenwerking met andere partijen zoals het SWT, het Wmo-loket en Veilig Thuis.Om de beweging naar eerdere signalering en lichtere zorg en ondersteuning te kunnen blijven volhouden, willen we meer investeren in preventie. Dit geven we weer in de “speerpunten van beleid”. We financieren dit goeddeels uit de “zorg in natura” middelen binnen het programma Jeugd en Onderwijs en voor een kleiner deel uit de reserve sociaal domein. Investeringen uit de reserve sociaal domein dienen echter uiterlijk in 2019 ook te renderen, zodat ze daarna uit de eigen programma middelen gefinancierd kunnen worden.Na de bezuinigingen op de jeugdhulp (5% in 2015 en 10% in 2016) zijn de taakstellingen binnen dit programma in 2017 beperkter. Wel is het rijk voornemens ons te korten op de budgetten voor kinderen met een voogdijmaatregel als gevolg van de invoering van het objectieve verdeelmodel. Dit is een risico dat kan oplopen tot circa € 2 mln. waarvan we nu nog niet exact weten of het zich volledig voor zal doen. Daarnaast effectueren we de laatste tranche van de bezuiniging op het leerlingenvervoer.In 2017 stuurt de raad via de Transformatieagenda Jeugd (Steronderwerp 5.1). Hierin gaan we onder meer in op de inkoop van hulp per 1-1-2018 en het verbreden van de algemene voorzieningen voor jeugd (in combinatie met de Wmo). Daarnaast leggen we in 2017 onze prioriteiten vanuit onze Meerjarenagenda Educatie aan de raad voor.

Speerpunten van beleid

 • Een verschuiving van individuele (maatwerk) voorzieningen naar lichtere vormen van hulp. In 2017 willen we dit onder meer doen door het omzetten van CJG4kracht (ambulante hulp) naar een algemene voorziening en door te investeren in Inhuis (steungezinnen, pleegzorg en gezinshuizen).
 • Het zacht laten landen van de jeugdgezondheidszorg in de CJG’s om daarmee de dienstverlening op peil te houden en de verbinding met het lokale zorgveld te verstevigen.
 • Het verstevigen van de relatie tussen het CJG en de huisartsen. Dit doen we onder meer door medewerkers van het CJG in de huisartsenpraktijken te laten werken.
 • Het naadloos op elkaar aansluiten van onze verantwoordelijkheid in de jeugdhulp op de voorzieningen die schoolbesturen bieden binnen het passend onderwijs door te investeren in deskundigheid en de aanwezigheid zorgprofessionals op en bij scholen.
 • Het goed laten functioneren van Veilig Thuis als nieuwe stichting voor Noord- en Oost Gelderland.
 • Het opnieuw inkopen van de diverse vormen van jeugdhulp. Dit in nauwe relatie tot de Wmo, participatie en (passend) onderwijs.
 • Het versterken van de regierol op zorg, vanuit het principe van 1 gezin, 1 plan en met inachtneming van privacywetten en –richtlijnen.
 • We realiseren een sluitende aanpak voor jongeren richting de arbeidsmarkt. Dit doen we onder meer door de inzet van RMC te vergroten.
 • Het renoveren/vernieuwen van verouderde schoolgebouwen, in overleg met Leerplein055 het PCBO, AVOO en de Veluwse Onderwijsgroep. We betrekken hierbij onder meer de ontwikkeling van integrale kindcentra en de gevolgen van de krimp.
 • Het bieden van goede faciliteiten voor onderwijs, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg aan statushouders en asielzoekers
 • Het voorkomen en tegengaan van taalachterstanden. Hiertoe willen we de middelen vanuit het WB, onderwijsachterstandenbeleid en het bestuursakkoord statushouders benutten.

Naast de speerpunten van beleid ligt er een nadruk op de uitvoering. Onder meer via jaarlijks 2.000 interventies vanuit leerplicht, 1.200 interventies vanuit RMC, 550 kinderen/jongeren in vervoer en circa 3.500 kinderen/jongeren in jeugdhulp.

Lasten

€ 78,6 k

Baten

€ 10,7 k