Bijlage M

Overzichten lasten en baten per taakveld

Taakveld/programma

Begroting 2017

Rekening

Verschil

(* € 1.000,-)

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Lasten

Baten

Verschil

Programma 6 Apeldoorn activeert

2.243

371

-1.872

2.241

333

-1.908

-2

-38

-36

Programma 6 Apeldoorn activeert

22.699

-22.699

22.681

-22.681

-18

18

Sub-totaal

24.942

371

-24.571

24.922

333

-24.589

-20

-38

-18

0.1 Bestuur

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

11.993

408

-11.584

10.353

510

-9.843

-1.640

102

1.741

Sub-totaal

11.993

408

-11.584

10.353

510

-9.843

-1.640

102

1.741

0.10 Mutaties reserves

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

32.806

22.730

-10.076

36.494

25.098

-11.396

3.688

2.368

-1.320

Programma 2 Veiligheid

405

-405

405

-405

Programma 3 Openbare ruimte

2.505

7.289

4.785

1.648

5.345

3.697

-857

-1.944

-1.088

Programma 4 Milieu

19.091

17.989

-1.102

1.047

225

-822

-18.044

-17.764

280

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.429

4.522

1.093

3.321

4.190

869

-108

-332

-224

Programma 6 Apeldoorn activeert

60

2.492

2.432

1.176

1.576

400

1.116

-916

-2.032

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

374

1.906

1.532

1.134

1.906

772

760

-760

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

778

778

106

690

584

106

-88

-194

Programma 9 Door! met de buitenstad

19.882

16.842

-3.040

17.266

13.092

-4.174

-2.616

-3.750

-1.134

Programma 10 Bedrijfsvoering

5.237

5.237

1.362

4.665

3.303

1.362

-572

-1.934

Sub-totaal

78.147

79.785

1.639

63.959

56.787

-7.172

-14.188

-22.998

-8.811

0.2 Burgerzaken

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

4.100

3.230

-871

3.883

3.388

-495

-217

158

376

Sub-totaal

4.100

3.230

-871

3.883

3.388

-495

-217

158

376

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

2.369

2.971

602

2.810

4.315

1.506

441

1.344

904

Programma 9 Door! met de buitenstad

Sub-totaal

2.369

2.971

602

2.810

4.315

1.506

441

1.344

904

0.4 Overhead

Programma 10 Bedrijfsvoering

54.967

5.914

-49.053

53.522

5.631

-47.891

-1.445

-283

1.162

Sub-totaal

54.967

5.914

-49.053

53.522

5.631

-47.891

-1.445

-283

1.162

0.5 Treasury

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

17.062

19.144

2.082

16.690

18.776

2.086

-372

-368

4

Sub-totaal

17.062

19.144

2.082

16.690

18.776

2.086

-372

-368

4

0.61 OZB Woningen

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

1.382

21.767

20.385

1.379

22.192

20.813

-3

425

428

Sub-totaal

1.382

21.767

20.385

1.379

22.192

20.813

-3

425

428

0.62 OZB niet-woningen

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

26.631

26.631

24.828

24.828

-1.803

-1.803

Sub-totaal

26.631

26.631

24.828

24.828

-1.803

-1.803

0.63 Parkeerbelasting

Programma 3 Openbare ruimte

3.818

3.818

5

3.911

3.906

5

93

88

Sub-totaal

3.818

3.818

5

3.911

3.906

5

93

88

0.64 Belastingen overig

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

598

2.249

1.651

598

10.219

9.621

7.970

7.970

Sub-totaal

598

2.249

1.651

598

10.219

9.621

7.970

7.970

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

286.073

286.073

289.684

289.684

3.611

3.611

Sub-totaal

286.073

286.073

289.684

289.684

3.611

3.611

0.8 Overige baten en lasten

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

-1.557

1.467

3.024

13.101

7.181

-5.920

14.658

5.714

-8.944

Sub-totaal

-1.557

1.467

3.024

13.101

7.181

-5.920

14.658

5.714

-8.944

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Programma 2 Veiligheid

10.901

310

-10.590

10.393

312

-10.081

-508

2

509

Sub-totaal

10.901

310

-10.590

10.393

312

-10.081

-508

2

509

1.2 Openbare orde en veiligheid

Programma 2 Veiligheid

3.145

771

-2.374

3.246

829

-2.417

101

58

-43

Programma 3 Openbare ruimte

244

75

-169

191

68

-123

-53

-7

46

Sub-totaal

3.389

846

-2.543

3.437

897

-2.540

48

51

3

2.1 Verkeer en vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

13.882

1.653

-12.229

13.229

1.654

-11.575

-653

1

654

Sub-totaal

13.882

1.653

-12.229

13.229

1.654

-11.575

-653

1

654

2.2 Parkeren

Programma 3 Openbare ruimte

3.592

49

-3.543

3.229

159

-3.069

-363

110

474

Sub-totaal

3.592

49

-3.543

3.229

159

-3.069

-363

110

474

2.5 Openbaar vervoer

Programma 3 Openbare ruimte

90

-90

56

2

-54

-34

2

36

Sub-totaal

90

-90

56

2

-54

-34

2

36

3.1 Economische ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.778

-1.778

1.779

3

-1.775

1

3

3

Sub-totaal

1.778

-1.778

1.779

3

-1.775

1

3

3

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Programma 9 Door! met de buitenstad

5.790

6.890

1.100

2.293

12.866

10.573

-3.497

5.976

9.473

Sub-totaal

5.790

6.890

1.100

2.293

12.866

10.573

-3.497

5.976

9.473

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

850

263

-587

929

383

-546

79

120

41

Programma 9 Door! met de buitenstad

154

442

288

202

377

174

48

-65

-114

Sub-totaal

1.004

705

-299

1.131

760

-372

127

55

-73

3.4 Economische promotie

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

1.517

1.714

197

1.722

1.644

-78

205

-70

-275

Sub-totaal

1.517

1.714

197

1.722

1.644

-78

205

-70

-275

4.2 Onderwijshuisvesting

Programma 5 Jeugd en onderwijs

17.287

860

-16.427

16.915

713

-16.202

-372

-147

225

Sub-totaal

17.287

860

-16.427

16.915

713

-16.202

-372

-147

225

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma 5 Jeugd en onderwijs

8.746

4.589

-4.157

8.822

4.560

-4.262

76

-29

-105

Programma 6 Apeldoorn activeert

1.570

1.570

1.232

1.314

83

-338

-256

83

Sub-totaal

10.316

6.159

-4.157

10.054

5.874

-4.179

-262

-285

-22

5.1 Sportbeleid en activering

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

1.743

-1.743

1.372

100

-1.272

-371

100

471

Sub-totaal

1.743

-1.743

1.372

100

-1.272

-371

100

471

5.2 Sportaccomodaties

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

12.204

4.375

-7.829

12.338

4.417

-7.922

134

42

-93

Sub-totaal

12.204

4.375

-7.829

12.338

4.417

-7.922

134

42

-93

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

50

-50

48

-48

-2

2

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

11.396

2.711

-8.685

11.129

2.827

-8.303

-267

116

382

Sub-totaal

11.446

2.711

-8.735

11.177

2.827

-8.351

-269

116

384

5.4 Musea

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

2.213

1.134

-1.079

2.197

1.097

-1.100

-16

-37

-21

Sub-totaal

2.213

1.134

-1.079

2.197

1.097

-1.100

-16

-37

-21

5.5 Cultureel erfgoed

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

658

-658

712

90

-622

54

90

36

Sub-totaal

658

-658

712

90

-622

54

90

36

5.6 Media

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.434

-5.434

5.442

-5.442

8

-8

Sub-totaal

5.434

-5.434

5.442

-5.442

8

-8

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma 3 Openbare ruimte

13.791

1.225

-12.566

13.878

1.502

-12.377

87

277

189

Programma 9 Door! met de buitenstad

1.471

826

-645

1.443

871

-572

-28

45

73

Sub-totaal

15.262

2.051

-13.211

15.321

2.373

-12.949

59

322

262

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Programma 5 Jeugd en onderwijs

6.100

802

-5.297

6.144

892

-5.252

44

90

45

Programma 6 Apeldoorn activeert

126

5

-121

148

10

-138

22

5

-17

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.650

1.792

-11.857

13.199

1.749

-11.449

-451

-43

408

Sub-totaal

19.876

2.599

-17.275

19.491

2.651

-16.839

-385

52

436

6.2 Wijkteams

Programma 5 Jeugd en onderwijs

2.240

132

-2.109

2.346

223

-2.123

106

91

-14

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

13.514

139

-13.375

13.565

276

-13.289

51

137

86

Sub-totaal

15.754

271

-15.484

15.911

499

-15.412

157

228

72

6.3 Inkomensregelingen

Programma 6 Apeldoorn activeert

68.945

51.514

-17.432

70.143

53.435

-16.708

1.198

1.921

724

Sub-totaal

68.945

51.514

-17.432

70.143

53.435

-16.708

1.198

1.921

724

6.5 Arbeidsparticipatie

Programma 6 Apeldoorn activeert

7.682

157

-7.525

7.073

786

-6.287

-609

629

1.238

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

184

-184

212

-212

28

-28

Sub-totaal

7.866

157

-7.709

7.285

786

-6.499

-581

629

1.210

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

3.255

5.068

1.813

3.179

4.628

1.449

-76

-440

-364

Sub-totaal

3.255

5.068

1.813

3.179

4.628

1.449

-76

-440

-364

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

25.409

651

-24.758

27.024

660

-26.364

1.615

9

-1.606

Sub-totaal

25.409

651

-24.758

27.024

660

-26.364

1.615

9

-1.606

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Programma 5 Jeugd en onderwijs

34.503

-34.503

38.175

74

-38.101

3.672

74

-3.598

Sub-totaal

34.503

-34.503

38.175

74

-38.101

3.672

74

-3.598

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

50.339

2.966

-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

Sub-totaal

50.339

2.966

-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

Programma 5 Jeugd en onderwijs

897

-897

971

-971

74

-74

Sub-totaal

897

-897

971

-971

74

-74

7.1 Volksgezondheid

Programma 5 Jeugd en onderwijs

3.466

-200

-3.666

3.466

-3.466

200

200

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

1.476

-1.476

1.314

76

-1.238

-162

76

238

Sub-totaal

4.942

-200

-5.142

4.780

76

-4.704

-162

276

438

7.2 Riolering

Programma 3 Openbare ruimte

8.502

11.683

3.180

8.126

11.316

3.190

-376

-367

10

Sub-totaal

8.502

11.683

3.180

8.126

11.316

3.190

-376

-367

10

7.3 Afval

Programma 4 Milieu

15.439

18.686

3.247

39.308

42.178

2.870

23.869

23.492

-377

Sub-totaal

15.439

18.686

3.247

39.308

42.178

2.870

23.869

23.492

-377

7.4 Milieubeheer

Programma 3 Openbare ruimte

112

-112

167

-167

55

-55

Programma 4 Milieu

5.726

1.298

-4.428

5.297

1.184

-4.113

-429

-114

315

Sub-totaal

5.838

1.298

-4.540

5.464

1.184

-4.280

-374

-114

260

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Programma 3 Openbare ruimte

1.141

1.647

506

2.762

3.193

430

1.621

1.546

-76

Sub-totaal

1.141

1.647

506

2.762

3.193

430

1.621

1.546

-76

8.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 9 Door! met de buitenstad

10.816

5.029

-5.786

7.977

1.576

-6.400

-2.839

-3.453

-614

Sub-totaal

10.816

5.029

-5.786

7.977

1.576

-6.400

-2.839

-3.453

-614

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Programma 2 Veiligheid

1.261

-1.261

2.803

1.948

-855

1.542

1.948

406

Programma 9 Door! met de buitenstad

23.929

27.629

3.700

15.729

30.213

14.484

-8.200

2.584

10.784

Sub-totaal

25.190

27.629

2.439

18.532

32.161

13.629

-6.658

4.532

11.190

8.3 Wonen en bouwen

Programma 9 Door! met de buitenstad

4.964

3.904

-1.060

11.103

10.388

-715

6.139

6.484

345

Sub-totaal

4.964

3.904

-1.060

11.103

10.388

-715

6.139

6.484

345

99 Resultaat

99 Resultaat

19.853

-19.853

19.853

-19.853

Sub-totaal

19.853

-19.853

19.853

-19.853

Totaal

616.185

616.187

4

651.343

651.346

4

35.158

35.159