2.3.6  Liquide middelen

Hieronder ziet u de samenstelling van onze liquide middelen. Liquide middelen zijn contant geld dat we in kas hebben, en onze tegoeden bij de banken.

(bedragen x € 1.000,-)

05

Liquide middelen

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

Kas / bank / giro

05.1

Kas

18

23

-5

05.2

Bank

1.569

3.753

-2.184

Totaal

Bank

1.587

3.776

-2.189

We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Voor een totaaloverzicht verwijzen wij u naar de paragraaf financiering.

Schatkistbankieren
Eind 2013 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) veranderd. Schatkistbankieren is een nieuw onderdeel geworden. Kort samengevat houdt dat in dat gemeenten liquide middelen die ze overhebben moeten 'stallen' bij het rijk. In de tabel hieronder ziet u dat we in 2017 geen liquide middelen bij het rijk hebben gestald. En dat we binnen de bandbreedtes van de wet zijn gebleven. Een uitgebreide versie van de tabel vindt u in bijlage K.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Drempelbedrag:

3.926

Kwartaal

(bedragen x € 1.000)

1

2

3

4

Kwartaalcijfer op basis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

1.765

2.273

2.346

1.767

Ruimte onder het drempelbedrag

2.161

1.653

1.580

2.159

Overschrijving van het drempelbedrag