1.2.3.2.1 Renterisicobeheer

Renterisico over de vlottende schuld
De kasgeldlimiet wordt conform de Wet FiDO berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2017 was de kasgeldlimiet berekend op € 50,0 miljoen.
Uitgangspunt is, zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden dat de kasgeldlimiet optimaal wordt benut. Bij extreem lage lange rente is het mogelijk dat er eerder wordt besloten om korte leningen om te zetten in lange leningen. Dat is in 2017 niet gebeurd.

Kasgeldlimiet

Kwartaal

(bedragen x € 1 miljoen)

1

2

3

4

Netto vlottende schuld (+)/vlottende middelen

46

45

25

33

Kasgeldlimiet

50

50

50

50

Ruimte onder limiet

4

5

25

17

Renterisico over de vaste schuld
Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat wij in enig jaar niet meer dan een bedrag ter grootte van 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering dan wel renteherziening mogen hebben. Dat maximum percentage is door het Rijk ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen.

In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 5 jaren.
Hieruit blijkt dat de renterisiconorm in 2017 niet is overschreden en verdere jaren niet overschreden gaat worden.

Renterisiconorm (bedragen x € 1 mln)

Begroot

Realisatie

Begroot

2017

2017

2018

2019

2020

2021

- maximaal renterisico op vaste schuld

55,8

25

71,1

71,1

62,4

33,8

- renterisiconorm

117,6

117,6

118,5

118,5

118,5

118,5

Ruimte onder de limiet

61,8

92,6

47,4

47,4

56,1

84,7