2.3.1  Immateriële vaste activa

Hieronder ziet u de stand van zaken van de immateriële vaste activa. De immateriële vaste activa bestaat uitsluitend uit bijdrage aan activa in eigendom van derden.

(bedragen x € 1.000,-)

00

Immateriele vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

00.1

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.902

2.140

762

Totaal

Immateriele vaste activa

2.902

2.140

762

We hebben in 2017 één nieuwe bijdrage aan activa in eigendom van derden gedaan. Dit betrof een bijdrage aan de atletiekbaan. De overige wijzigingen zijn de reguliere afschrijvingen.