2.3.2  Materiële vaste activa

De materiële vaste activa laten de boekwaarde zien van alle zaken die eigendom zijn van de gemeente Apeldoorn. Boekwaarde is de aanschafwaarde min alle afschrijvingen. Hieronder ziet u de stand van de materiële vaste activa per 31 december 2016 en 31 december 2017.

(bedragen x € 1.000,-)

01

Materiele vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

Economisch nut

01.1

Strategische gronden

26.529

33.989

-7.460

01.2

Gronden en terreinen

43.459

42.005

1.454

01.3

Woonruimten

466

466

01.4

Bedrijfsgebouwen

379.805

386.943

-7.138

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

9.768

9.883

-115

01.6

Vervoermiddelen

2.490

2.019

471

01.7

Machines, apparaten en installaties

15.531

16.926

-1.395

01.8

Overig materiële vaste activa

5.254

5.952

-698

Economisch nut, met heffingsgrondslag

01.4

Bedrijfsgebouwen m.h.

5.464

5.727

-263

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

38.126

39.557

-1.431

01.7

Machines, apparaten en installaties

4

4

01.8

Overig materiële vaste activa

1.892

-1.892

Maatschappelijk nut

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

14.249

8.557

5.692

01.7

Machines, apparaten en installaties

604

604

01.8

Overig materiële vaste activa

287

287

Totaal

Materiele vaste activa

542.036

553.916

-11.880

De veranderingen in materiële vaste activa komen door jaarlijkse afschrijvingen, desinvesteringen en investeringen. In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die drie onderdelen.

01 Materiële vaste activa

Nieuwe investeringen

Bijdragen van derden

Des-investeringen

Afschrijving

Mutatie

Economisch nut

01.1

Strategische gronden

-5916

-1434

-110

-7.460

01.2

Gronden en terreinen

1.656

-202

1.454

01.4

Bedrijfsgebouwen

4.511

-280

-11.369

-7.138

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

602

-392

-325

-115

01.6

Vervoermiddelen

978

-507

471

01.7

Machines, apparaten en installaties

1.139

-2.534

-1.395

01.8

Overig materiële vaste activa

57

-143

-612

-698

Economisch nut, met heffingsgrondslag

01.4

Bedrijfsgebouwen m.h.

-263

-263

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.127

-2.742

-1.954

-1.431

01.7

Machines, apparaten en installaties

4

4

01.8

Overig materiële vaste activa

-1529

-363

-1.892

Maatschappelijk nut

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.894

-432

-770

5.692

01.7

Machines, apparaten en installaties

609

-5

604

01.8

Overig materiële vaste activa

289

-2

287

Totaal Materiele vaste activa

16.950

-3.709

-3.445

-18.814

-11.880

(bedragen x € 1.000,-)

01

Materiele vaste activa

Nieuwe investeringen

Bijdragen van derden

Desinvesteringen

Afschrijving

Mutatie

Economisch nut

01.1

Strategische gronden

-1.260

-7.460

01.2

Gronden en terreinen

1.656

-194

1.454

01.4

Bedrijfsgebouwen

4.414

-11.648

-7.138

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.049

-825

-325

-115

01.6

Vervoermiddelen

977

-506

471

01.7

Machines, apparaten en installaties

1.169

-28

-2.550

-1.395

01.8

Overig materiële vaste activa

11

-612

-697

Economisch nut, met heffingsgrondslag

01.4

Bedrijfsgebouwen m.h.

-263

-263

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

2.872

-2.742

-1.937

-1.432

01.7

Machines, apparaten en installaties

4

4

01.8

Overig materiële vaste activa

-1.892

-1.892

Maatschappelijk nut

01.5

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

6.894

-432

-770

5.692

01.7

Machines, apparaten en installaties

752

-143

-5

604

01.8

Overig materiële vaste activa

289

-2

287

Totaal

Materiele vaste activa

20.087

-4.170

-21.964

-11.880

Toelichting (des-)investeringen
Er zijn in 2017 geen grote investeringen opgeleverd. Het grootste deel van de investeringen had te maken met vervanging en langlopende projecten zoals beken en sprengen. Nieuw in 2017 is dat de investeringen met maatschappelijk nu moeten worden geactiveerd, dit volgens het BBV. Hierdoor zijn de investeringen in materiële vast activa met een maatschappelijk nut fors toegenomen.

We hebben een deel van de vastgoedportefeuille en strategische gronden verkocht. Daarnaast hebben we onze investeringen in afval inzamelmiddelen verkocht aan Circulus-Berkel. U ziet dat in de kolom desinvesteringen.

Bijdragen van derden
Volgens het BBV mogen we bijdragen van derden aftrekken van de investeringen die we activeren. In dat geval activeren we de investering voor een lager bedrag dan waarvoor we die eigenlijk hebben gekocht of gemaakt. In 2017 ontvingen we bijdragen van derden voor de beken en sprengen. Ook voor riolering ontvingen we bijdragen via de voorziening riolering. Tenslotte is er een bijdrage ontvangen voor de wegen en verkeersregelinstallaties.

Investeringen met een maatschappelijk nut
In deze categorie activeren we de investeringen in de openbare ruimte. Dit zijn investeringen die we in tegenstelling tot de investeringen in materiële vaste activa met een economisch nut, niet zomaar kunnen verkopen. Hiervoor is geen markt. Volgens het vernieuwde BBV moeten we met ingang van 2017 alle investeringen met een maatschappelijk nut activeren, waar we ze voorheen in één keer ten laste van het resultaat brachten.

Investeringen economisch nut met een heffingsgrondslag
In deze categorie activeren we de investeringen waarvan we de kapitaallasten in de tarieven kunnen verwerken. Bijvoorbeeld de investeringen in riolering.

Activa in erfpacht
Bij de gronden en terreinen (onderdeel 01.2) horen voor € 6,3 miljoen gronden die we in erfpacht hebben uitgegeven via het Grondbedrijf.

Strategische gronden (Materiële vaste activa)
De voormalige NIEG-gronden zijn, als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onder de materiële vaste activa opgenomen, onder het kopje Strategische gronden.

De grootste afname van € 5,9 miljoen betreft een verschuiving van de complexen Kieveen en Remeha naar de overige grond- en hulpstoffen. Door de activiteiten op deze complexen schrijft de regelgeveing deze verschuiving voor. Verder hebben we in 2017 6 panden en 1 perceel kunnen verkopen. Hierdoor is de boekwaarde van de strategische gronden € 1,4 miljoen lager geworden. Daarnaast hebben we een afboeking voor het complex Marktstraat/Beekstraat van € 0,1 miljoen moeten doen t.l.v. de Algemene reserve Grondbedrijf (ARG), omdat we de waarde hebben aangepast aan de marktwaarde zoals die in recent is getaxeerd.

Een uitgebreide toelichting op de kosten en opbrengsten en de verliesvoorzieningen ziet u bij de toelichting in programma 9 onder het taakveld 8.2 Grondexploitatie van deze jaarrekening. Daar geven we een toelichting per kostensoort voor het totale Grondbedrijf. Ook in het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2018 kunt u extra informatie over de gronden vinden.

 
Strategische gronden (MVA))
bedragen * € 1.000, exclusief € 5,9 miljoen Kieveen en Remeha

Complex

31-12-2017

31-12-2016

mutatie

Kanaalzone (politiekavel, noordoost & sportvelden)

1.946

2.588

-642

Marktstraat/Beekstraat

1.685

2.157

-472

Beekbergsebroek

9.900

10.242

-342

Ecofactorij II

3.887

3.887

0

Zuidbroek

2.619

2.619

0

PWA Zone

800

800

0

Kanaaloevers Veldhuis

4.177

4.177

0

Overige Ruwe Gronden

1.515

1.604

-89

Boekwaarde strategische gronden

26.529

28.074

-1.545