Apeldoorn activeert

We willen dat onze inwoners financieel onafhankelijk zijn en zo goed als zij kunnen meedoen in de samenleving. Door werk te hebben of - als dat niet lukt - maatschappelijk actief te zijn. Mensen die (nog) geen werk hebben gevonden, krijgen een inkomen.

Werkbedrijf Lucrato
We hebben de Felua-groep en de werkzaamheden voor re-integratie van het Werkplein Activerium samengevoegd. Het nieuwe bedrijf met de naam Werkbedrijf Lucrato is op 7 februari 2017. Haar taak is zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen of op een andere manier laten meedoen in de maatschappij. Lucrato heeft ook de Direct Actief werkwijze doorontwikkeld waardoor deze meer mogelijkheden kent om maatwerk te bieden.

Aan het werk
We hebben 750 mensen geholpen om zowel parttime als fulltime werk te vinden. In totaal zijn 835 mensen (parttime) gaan werken. Daarbij waren 118 statushouders. In totaal zijn 505 mensen vanuit een uitkering op grond van de Participatiewet aan het werk gegaan. Daarnaast zijn er 330 mensen aan parttime werk geholpen. We konden 35 mensen aan werk helpen zonder dat zij een beroep op een uitkering hoefden te doen.
We helpen uitkeringsgerechtigden bij de start van hun onderneming. In 2017 zijn 27 mensen vanuit de uitkering via het Bbz een eigen onderneming gestart, waarvan 14 statushouders.

Minder regels
Dit jaar zijn we gestart met het experiment Regelluw verstrekken van een uitkering. Hiermee willen we, in de praktijk zien welke vorm van dienstverlening het beste aansluit bij de behoeften die mensen hebben om weer maatschappelijk actief te worden of weer werk te vinden. De Universiteit van Tilburg begeleidt ons hierbij.

Statushouders
In 2017 hebben we het programma "Statushouders Opnieuw Thuis" uitgevoerd. Hierdoor is een grote groep statushouders aan het werk gegaan of een opleiding gaan volgen.

Armoedebestrijding
We hebben samen met maatschappelijke partners en jongeren invulling gegeven aan de extra armoedegelden die we van het Rijk hebben gekregen voor de bestrijding van armoede onder kinderen.

Beschut werk
We bieden jaarlijks 15 nieuwe plekken beschut werk voor inwoners die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Mensen met een arbeidsbeperking bijvoorbeeld hebben vaak begeleiding en aanpassingen nodig om te kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. In 2017 hebben 23 mensen een positieve indicatie ontvangen van het UWV waarvan 8 mensen geplaatst zijn op een Beschut Werken plek. In totaal werkten er 17 mensen in een Beschutte Werkomgeving. De taakstelling van het Rijk was 27. Deze is niet gehaald, wat overigens voor de meeste gemeenten in Nederland geldt.

Meedoen
In 2017 deden 1045 mensen actief in de samenleving mee, via een Participatie-/Talentplek, activeringstraject of vrijwilligerswerk. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016.

Taal- en rekenles
Laaggeletterde Inwoners kunnen onder meer via de Wet Educatie Beroepsopleidingen (WEB) een opleiding taal en/of rekenen volgen. Aventus en TopTaal hebben 156 inwoners (2016: 115) een formele taal- en rekenopleiding gegeven in het kader van de WEB dat wordt afgesloten met een officieel erkend diploma. Naast het formele onderwijs kent de WEB ook non-formeel onderwijs. Bij non-formeel onderwijs krijgen de deelnemers geen diploma. Het Taalhuis heeft 160 inwoners (2016:40), die grote moeite hebben met lezen en schrijven, een non-formele taalcursus gegeven. In 2017 hebben zij 72 vrijwilligers getraind, die vervolgens zelf Nederlandse taalles geven.

Sociaal Vangnet
In 2017 hebben ruim 8.250 huishoudens gebruikgemaakt van één of meer voorzieningen uit het Sociaal Vangnet. We hebben een strippenkaart gegeven aan 12.860 inwoners, onder wie ruim 3.000 kinderen. Daarnaast hebben 359 kinderen die in een instelling wonen ook een kidskaart in december ontvangen. Ook hebben we 22 jongeren geholpen om hun schulden af te lossen.
Inwoners hebben daarnaast ook een beroep gedaan op andere regelingen uit het Sociaal Vangnet, zoals Bijzondere Bijstand. We hebben in 2017 aan 173 jongeren tot 21 jaar een toeslag voor levensonderhoud gegeven. Dat zijn er 58 meer dan in 2016. Dat komt omdat er meer jonge statushouders waren. Ook neemt het aantal mensen nog steeds toe dat een vergoeding voor de kosten van beschermingsbewind krijgt.
We hebben ruim 1.800 huishoudens een Individuele Inkomenstoeslag gegeven.
Het aantal deelnemers aan de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering nam toe tot ruim 5.600. In 2016 waren het er 5.065.

In de wijk
We hebben het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO) geopend. Daarin werken we samen met professionals in de wijk. Zo kunnen we sneller de juiste hulp inzetten.