Ambitie van het programma

Het samen met bewoners en bedrijven behouden en verder ontwikkelen van een toekomstbestendig woon- en investeringsklimaat is de ambitie van dit programma. Dit programma levert hiermee belangrijke bijdragen aan de strategische opgaven van de buitenstad Apeldoorn: de comfortabele gezinsstad, de veelzijdige economie en het toeristisch toplandschap. We investeren daarom tijd en geld in:- een betaalbare, voldoende beschikbare en kwalitatief goede woningvoorraad in Apeldoorn- de veelzijdige economische structuur van Apeldoorn- een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een duurzame omgevingskwaliteit - de ruimtelijke dynamo’s én de opwaardering van de bestaande stad en dorpen- de binnenstad- de bouwgrondproductie van het grondbedrijf ten behoeve van het realiseren van ruimtelijke programma’s (publiek ontwikkelaar)

Speerpunten van beleid

Vanaf 2014 zien we een aantal (al eerder ingezette) ontwikkelingen die steeds belangrijker worden voor het woon- en investeringsklimaat in Apeldoorn. Er komt steeds meer ruimte om aan onze strategische ambities te werken. Daarnaast anticiperen we actief op de implementatie van de nieuwe omgevingswet op rijksniveau.

De comfortabele gezinsstad: meer ruimte voor en vernieuwing in de woningmarkt (steronderwerp 9.4)
Het ziet ernaar uit dat de woningmarkt in Apeldoorn zich (voorzichtig) herstelt en er steeds meer ruimte is voor woningen die aansluiten bij het landelijk wonen en/of specifieke doelgroepen. De binnenstad is en blijft hierbij prioriteit één. Dit is de plek om te winkelen, cultuur te snuiven, de (historie van de) stad te beleven én te wonen. Wonen heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor het functioneren en de beleving van de binnenstad en biedt nieuwe woonmilieus voor starters en een antwoord op de leegstandsproblematiek. De Apeldoorner leeft vooral in zijn wijk of dorp. Naast prioriteit op de binnenstad zetten we daarom blijvend in op onze zelfvoorzienende dorpen en stadsdelen. Woningbouwinvesteringen kunnen daarbij een welkome bijdrage leveren, zeker als dit gebeurd bij voorzieningencentra of in gebieden waar herstructurering nodig is. Tot slot maken we onze nieuwbouwwijken Zonnehoeve en Zuidbroek af. We kiezen bovendien voor extra inzet op de handhaving van de woonomgeving om rechtsongelijkheid te voorkomen en een prettige, comfortabele woonomgeving te bevorderen.

De veelzijdige economie: vernieuwing van de economische agenda (steronderwerp 9.2)
Met het program ma de Ondernemende Stad heeft het college een eerste impuls gegeven aan het economisch beleid, zo is het topsectorenbeleid verder opgebouwd en ontwikkeld, wordt Apeldoorn Stagestad verder uitgebouwd en zijn arbeidsmarktinitiatieven in gang gezet en ondersteund (bijvoorbeeld Apeldoorn Scoort). We merken echter dat dit niet voldoende is. Als gemeente moeten we laten zien dat we de Apeldoornse economie belangrijk vinden met bravoure en lef! De economische ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Recente ontwikkelingen in bijvoorbeeld de zorgsector en retail laten dit zien. Maar ook toekomstige ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering zullen grote invloed hebben op de arbeidsmarkt en het vestigingsklimaat. Daarom gaan we samen met het bedrijfsleven en onderwijs een economische agenda opstellen om te zorgen voor een sterke economische toekomst van Apeldoorn.

Toeristisch toplandschap: de Veluwe op één
De Veluwe op één! De Veluwe als het sterkste toeristische gebied van Nederland met de beste natuur. Dat is onze ambitie. Het realiseren van deze ambitie is een grote opgave. De Veluwe, inclusief Apeldoorn, krijgt namelijk steeds meer concurrentie van andere regio’s die zich in rap tempo versterken. De Veluwe heeft aan concurrentiekracht verloren waardoor onvoldoende wordt geprofiteerd van de nationale groei in de toeristische sector. Daardoor neemt in tegenstelling tot de landelijke trend op de Veluwe het aantal banen in de toeristische sector niet toe. Het vraagt grote inspanningen om het tij te keren. Wij willen ons hiervoor inzetten door binnen de gebiedsopgave Veluwe hard te werken aan het versterken van toerisme, recreatie, natuur, erfgoed en landschap. Apeldoorn zal als grootste gemeente op de Veluwe hieraan stevig moeten bijdragen.

Duurzaamheid: naar concrete resultaten in de cleantech regio
De vierde ontwikkeling is de trend dat duurzaamheid en cleantech wereldwijd, landelijk, regionaal en lokaal een steeds prominentere plek innemen in het woon- en investeringsklimaat van Apeldoorn. De gemeente Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek.
Om meer overzicht, focus en verbinding te krijgen zijn we op dit moment bezig met het opstellen van de ‘Agenda CLEANTECH055’. De volgende thema’s zullen in elk geval een plek krijgen in deze agenda:

  • klimaatadaptatie (MPB programma 3)
  • energietransitie (MPB programma 4)
  • circulaire economie (MPB programma 4)
  • cleantech bedrijven (MPB programma 9)

Daarnaast steken we extra energie in de samenwerking met en doorontwikkeling van de Cleantech regio.

Proactief anticiperen op de nieuwe omgevingswet (steronderwerp 9.1)
De verdere ontwikkeling van de omgevingswet op rijksniveau vraagt op lokaal niveau continue aandacht. Op dit moment bereiden we ons als gemeente voor op de implementatie van deze wet: een andere manier van werken, de introductie van een omgevingsvisie én de transitie van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan. We starten met een pilot omgevingsplan in de binnenstad en een omgevingsvisie landelijk gebied om ervaring op te doen met deze wet en ons goed voor te bereiden op de actualisatie van de structuurvisie. Het nieuwe welstandskader anticipeert op de nieuwe wetgeving door het centraal stellen van de inspiratie van en communicatie met de initiatiefnemer.

Lasten

€ 62,5 k

Baten

€ 70,7 k