Ambitie van het programma

De openbare ruimte maakt de bereikbaarheid voor bedrijven, bewoners en recreanten mogelijk, biedt ruimte voor een prettig verblijf, natuur en cultuurhistorie en faciliteert de schone en vuile waterstromen. De openbare ruimte is toekomstbestendig met een stevig casco als basis en voldoende flexibiliteit om in te spelen op veranderende behoeften en omstandigheden. De gebruikers kunnen rekenen op een basiskwaliteit van functioneren, comfort en veiligheid. Een leefomgeving waar kinderen gezond opgroeien en ouderen zich welkom blijven voelen. Met een goed functionerend wegenstelsel dat efficiënte en comfortabele verplaatsingen met fiets, auto en openbaar vervoer mogelijk maakt.  Daar hoort een goed en betaalbaar onderhoud bij. Oudere wijken vragen om een meer integrale revitaliseringsaanpak.Klimaatadaptatie en duurzaamheid vormen een leidraad bij het beheer en de ontwikkeling. De opgave om ons voor te bereiden op een veranderend klimaat speelt een belangrijke rol in. Het vraagt om keuzes in het ruimtegebruik, zodat overvloedige neerslag niet tot overlast van overstromend rioolwater leidt. En op stenige plekken is vergroening nodig om hoge temperaturen te temperen.  Duurzaamheidswinst behalen we in de wijze waarop het verkeer georganiseerd is. Zoals in het verkeerssysteem, waarbij de fiets en openbaar vervoer een prominentere plaats krijgen en duurzame innovatie aangemoedigd wordt. Maar ook in beheerkeuzes die gemaakt worden met energiezuinige en herbruikbare materialen.Groen, natuur en beken en sprengen zijn bepalend voor de identiteit van Apeldoorn. Ze zijn een essentieel onderdeel van het “stamkapitaal” in de ideevorming rond  “Veluwe op 1” en  vormen een voorwaarde voor de instandhouding van de biodiversiteit.  Met de  ontwikkeling en instandhouding van toegankelijke robuuste groene en blauwe structuren in de stad en de stadsranden worden aantrekkelijke verbindingen met de Veluwe en het landschap van de IJsselvallei gecreëerd. Deze dragen bij aan een aantrekkelijke en gezonde woon-, werk en leefomgeving in het kader van Apeldoorn Gezinsstad. De openbare ruimte produceert veel economische en maatschappelijke baten. Meerwaarde wordt behaald door samenwerking met andere partijen, functies slim te combineren en de kansen voor integraliteit te benutten. Maar ook door verbinding met doelen als arbeidsparticipatie, zorg, gezondheid, voedsel en energie. Waardebehoud en – ontwikkeling, dáár gaat het om !  Dat wij zuinig zijn op die waarden blijkt ook op de wijze waarop we omgaan met het dierenwelzijn. De gemeenteraad heeft de zorg voor dierenwelzijn vastgelegd in een initiatiefnota Dierenwelzijn (2016).In samenwerking met bewoners, bedrijven en andere overheden dagen wij hen uit medeverantwoordelijkheid te nemen. De openbare ruimte is tenslotte van ons allemaal!

Speerpunten van beleid

  • Versterken en verduurzamen bereikbaarheid (Steronderwerp 3.1)
  • Versterken van de groene verbindingen van de stad met de stadsranden
  • Uitvoering van het bekenprogramma
  • Wegenherstel en revitalisering openbare ruimte in oudere wijken met name De Maten (Steronderwerp 3.2)
  • Participatie van bewoners en partijen
  • Dierenwelzijn (Steronderwerp 3.3)

Lasten

€ 38,6 k

Baten

€ 27,1 k

Kadernota's