1.2.3.3.2 Leningportefeuille opgenomen gelden

De lening portefeuille opgenomen leningen laat al jaren een dalende tendens zien. De verwachting is dat deze trend de komende jaren zal omslaan naar gelijk blijvend of licht stijgend verloop. Wat betreft het beeld van het gemiddelde rentepercentage van de lange lening portefeuille verwachten wij nog een iets verdere daling in de nabije jaren. Nadien zijn er minder mogelijkheden om oude "hoogrentende" schulden in goedkopere herfinanciering om te zetten.
Hieronder ziet u het verloop van de leningportefeuille vanaf 2014: