Gewijzigde beginbalans 2017

(bedragen x € 1.000,-)

Activa

1-1-2017

31-12-2016

Mutatie

Vaste activa

00

Immateriele vaste activa

-

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2.140

2.140

01

Materiele vaste activa

-

Economisch nut

498.183

498.183

-

Economisch nut, met heffingsgrondslag

47.176

47.176

-

Maatschappelijk nut

8.557

8.557

02

Financiële vaste activa

-

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.659

1.659

-

Leningen aan woningbouwverenigingen

21.400

21.400

-

Overige langlopende leningen

36.687

36.687

Totaal

Vaste activa

615.802

615.802

Vlottende activa

03

Voorraden

-

Onderhanden werk

55.810

55.810

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

Voortuitbetalingen

74

74

04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

-

Vorderingen op openbare lichamen

22.227

22.227

-

Overige vorderingen

9.835

9.835

-

Rekening courant

636

636

05

Liquide middelen

-

Liquide middelen

3.781

3.781

06

Overlopende activa

-

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

-

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

1.761

1.761

-

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

5.901

5.901

-

Overige overlopende activa

26.143

26.143

Totaal

Vlottende activa

126.168

126.168

Totaal

Activa

741.970

741.970

(bedragen x € 1.000,-)

Passiva

1-1-2017

31-12-2016

Mutatie

Vaste passiva

07

Eigen vermogen

-

Algemene reserve

-21.413

-21.413

-

Bestemmingsreserves

73.999

78.119

4.120

-

Rekeningresultaat

5.044

5.044

08

Voorzieningen

-

Voorzieningen

31.507

27.387

-4.120

09

Schulden met een rentevastperiode >1 jaar

-

Obligatieleningen

90.000

90.000

-

Onderhandse leningen van pensioenfondsen en verzekeringsinst

115.000

115.000

-

Onderhandse leningen van banken

328.047

328.047

-

Onderhandse leningen van medeoverheden

-

Onderhandse leningen van overige sectoren (nl)

1.231

1.231

-

Waarborgsommen

1

1

Totaal

Vaste passiva

623.416

623.416

Vlottende passiva

05

Liquide middelen

-

Liquide middelen

10

Schulden met een rentevast periode <1 jaar

-

Kasgeldleningen

45.000

45.000

-

Overige schulden

4.905

4.905

11

Overlopende passiva

-

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

1.377

1.377

-

Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk

1.830

1.830

-

Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden

2.082

2.082

-

Overige overlopende passiva

63.360

63.360

Totaal

Vlottende passiva

118.554

118.554

Totaal

Passiva

741.970

741.970

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

-

Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen

846.700

403.036

443.664