2.2.1 Algemeen

De balans is een momentopname en laat een beeld zien van de vermogenstoestand op een specifieke datum. Aan de debetkant van de balans staan de bezittingen (activa). Dat zijn niet alleen tastbare zaken zoals gebouwen een voorraden, maar ook vorderingen die we op anderen hebben. Aan de creditkant van de balans staan de financieringsbronnen (passiva). Dat zijn onder andere de voorzieningen, reserves en schulden op lange en korte termijn.

We hebben de balans ingedeeld volgend het BBV. We hebben een extra kolom Mutatie opgenomen om u een beter beeld te geven van de veranderingen in 2017. Bij de toelichting op de balans geven we per post een verklaring van de grootste veranderingen.