Jeugd en onderwijs

Iedereen moet in veiligheid en geborgenheid opgroeien en de kans krijgen om maximaal mee te doen in de samenleving. Wij faciliteren het onderwijs via goede huisvesting en waar nodig vervoer van en naar de school. Waar jongeren verzuimen of uit dreigen te vallen pakken onze leerplichtambtenaren of RMC’ers de jongeren op, met als doel dat ze een startkwalificatie en een passend toekomstperspectief krijgen. Wanneer jongeren meer zorg nodig hebben dan hun gezin, omgeving en een school kunnen bieden, hebben we algemene voorzieningen of jeugdhulp beschikbaar om hen te ondersteunen. Het CJG vormt een spil in de uitvoering van ons beleid, maar werkt uiteraard in samenwerking met andere partijen zoals het SWT, het Wmo-loket en Veilig Thuis.

Iedereen kreeg hulp
Alle kinderen en jongeren hebben de hulp gekregen die nodig was. Bij de behandeling van aanvragen voor hulp keken we of de hulp nodig was, en niet of er genoeg geld was. We kozen voor lichte hulp als dat mogelijk was en voor zware hulp als dat de juiste oplossing was. Ongeveer 200 verschillende aanbieders voor jeugdhulp zijn actief voor onze kinderen en jongeren.

Gezondheidszorg jeugd
Sinds 1 januari 2017 is de jeugdgezondheidszorg een onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hiermee is het CJG een complete voorziening voor ouders en kinderen voor alle vragen over en problemen met opvoeden en opgroeien. Ook aan kinderen van statushouders en aan alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV’ers) heeft het CJG ondersteuning geboden.

Uitval voorkomen
Onze leerplichtambtenaren en RMC-medewerkers werken samen met leerlingen en hun ouders aan preventieve en curatieve maatregelen om leerlingen die dreigen uit te vallen te ondersteunen. Samen met onze onderwijspartners zorgen wij voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting en gymzalen. We willen dat alle kinderen en jongeren onderwijs volgen, zodat ze goed voorbereid zijn op vervolgopleidingen of de arbeidsmarkt.

Taalonderwijs
Kinderen met een achterstand in hun (taal)ontwikkelingen kregen de ondersteuning in de voorschoolse periode waardoor ze beter voorbereid aan de basisschool begonnen. Kinderen van statushouders en AMV’ers kregen taalonderwijs via de Internationale Schakelklas van Onze Wereld. Als het nodig was volgden ze een intensief inburgeringsprogramma. Deze leerlingen hebben hiermee hun kansen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt vergroot.

Leerlingenvervoer en schoolzwemmen
Leerlingen van het SO/VSO konden via het schoolzwemmen beter leren hun zwemmen.
Met het leerlingenvervoer zorgen wij voor vervoer naar en van school voor leerlingen die daarvoor in aanmerking komen. De uitvoering ligt bij de regionale vervoerscentrale PlusOV. Door organisatorische problemen bij PlusOV was het vervoer na de zomervakantie niet goed geregeld.