Ambitie van het programma

Apeldoorn investeerde en investeert in culturele en sportieve voorzieningen. Dit heeft geleid tot een rijk bezit: het Uitgaans- en Cultuurkwartier, een prachtig Stadstheater en een rijk gevulde activiteiten- en evenementenkalender. Dit, naast álle andere voorzieningen als onze attracties, Omnisport, Rijksmuseum het Loo, de binnenstad, evenementen, het erfgoed, de Veluwe met het Kröller-Müllermuseum om de hoek, maken de stad aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zijn essentiële voorwaarden om de Apeldoornse strategische doelen dichterbij te brengen: een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en aantrekkelijkheid voor bezoekers. De gemeente Apeldoorn draagt met publieke instellingen, particuliere organisaties en initiatiefnemers bij aan de sportieve en culturele levendigheid van Apeldoorn. Veel aanbod komt zonder financiële hulp van de gemeente tot stand. Het gemeentelijk beleid is erop gericht het aanbod en de beleving zo breed en toegankelijk mogelijk te maken voor alle inwoners en bezoekers van Apeldoorn, maar ook om Apeldoorn buiten de regio bekend te maken. Daarom zet de gemeente in op citymarketing en (top)sportevenementen. Want top(sport)evenementen als de Giro d'Italia, fantastisch erfgoed als het zendgebouw Radio Kootwijk en bijzondere evenementen als de NJO Muziekzomer zijn het visitekaartje van de stad.Cultuur, erfgoed, evenementen en sport zorgen niet alleen voor veel bezoekers maar ook voor veel vrijwilligers. Deze participatie willen we koesteren en daar waar nodig stimuleren. Daarom investeren we, in lijn met het rijksbeleid, in cultuureducatie en -participatie.In het coalitie akkoord “Door” hebben wij sport en bewegen nadrukkelijk benoemd als instrument voor participatie en het stimuleren van gezondheid en ontwikkeling van met name kinderen. Wij willen sportverenigingen en hun vrijwilligers helpen een meer centrale plek in te nemen in wijken en dorpen. Dit heeft geresulteerd in het in nauwe samenwerking met de Sportraad en andere partners in het sportveld opstellen van een Apeldoornse Sportagenda.   De beleving van een herkenbare historische identiteit is van belang voor een toekomst- bestendige binnenstad en voor de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarom willen we, in lijn met de nota I-cultuur, dat erfgoed nog beter voor het voetlicht wordt gebracht (b.v. monumentensubsidies, gevelfonds, informatievoorziening en zichtbaarheid archeologische monumenten).De culturele sector staat voor de uitdaging om te vernieuwen, minder financieel afhankelijk te worden van de overheid, en aansluiting te houden bij de wensen van de hedendaagse en toekomstige consument. In het nieuwe cultuurbeleid 2017-2020 wordt ingezet op behoud en versterking van cultuur. Voor de langere termijn gaan onze ambities verder, want vergeleken met de andere grote steden is er voor Apeldoorn op cultureel gebied nog een wereld te winnen. Wij willen met een meerjarige uitbouw van de kwaliteit en uitstraling van cultuur de aantrekkingskracht van Apeldoorn op het niveau brengen dat past bij de 11e stad van Nederland.

Speerpunten van beleid

  • Voldoende en optimaal benutte voorzieningen voor sport en cultuur en behoud van cultureel erfgoed;
  • Een aanbod dat aansluit bij de actuele en toekomstige wensen van bedrijven, bezoekers en bewoners;
  • Aantrekkingskracht, zichtbaarheid en bereikbaarheid van aanbod waarborgen en vergroten.
  • Steronderwerp 8.1: Na vaststelling Cultuurnota najaar 2016 de uitvoering in 2017 volgen (cultuurkwartier)

Lasten

€ 33,3 k

Baten

€ 9,2 k