1.2.1.5 Financiële positie

Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere graadmeters voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Met ingang van 2016 moeten gemeenten op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording deze financiële kengetallen opnemen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor het financieel herstel hebben we de grootte van de Algemene Reserve in 2022 als richtpunt genomen. In 2016 heeft u bij uw besluit over de MPB 2017-2020 besloten, dat we duurzaam financieel herstel willen bereiken door ons eigen vermogen te vergroten en onze schuldpositie klein te houden. Onze solvabiliteit en netto gecorrigeerde schuldquote zijn ijkpunten, waaraan we meten of we dat doel hebben bereikt. Voor de andere kengetallen gebruiken we de normen van de provincie Gelderland. In de tabel hieronder hebben wij die normen verwerkt.

Financiële kengetallen

Financiële Kengetallen:

Rekening
 2015

Rekening 2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Rekening 2017

Norm

a

Algemene reserve/ reserve tekort
grondbedrijf eind 2022 (in miljoenen)

€ 27,9

€ 38,8

€ 39,4

€ 34,8

€ 56,4

>  €20

 Goed

b

Netto schuldquote

105,10%

113,12%

99,44%

101,26%

89,38%

< 90%

Goed

c

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
alle verstrekte leningen

94,95%

101,84%

89,92%

91,70%

80,73%

<  90%

Goed

d

Solvabilteitsratio

5,15%

8,32%

4,28%

8,98%

11,50%

>  20%

 Matig

e

Structurele exploitatieruimte

2,20%

0,58%

0,50%

0,60%

3,97%

> 0,6%

Voldoende

f

Grondexploitatie

14,04%

10,85%

5,56%

5,53%

11,71%

< 20%

Voldoende

g

Belastingcapaciteit

98,18%

96,13%

96,13%

96,08%

96,08%

< 95%

Matig

Onze kengetallen laten zien, dat onze financiële positie de laatste jaren sterk verbetert.  De Algemene Reserve is per eind 2017 voor het eerst sinds jaren weer positief, maar nog te gering om onze risico's op te vangen. Komende jaren zal de AR echter snel groeien. Onze solvabiliteit is verbeterd van onvoldoende naar matig en onze gecorrigeerde netto schuldquote is goed. Als we ons financieel beleid doorzetten kunnen we in 2025 weer financieel gezond zijn. Dat is opnieuw een versnelling. In onze MPB 2018-2021 gingen we nog uit van volledig financieel herstel per 2030.

Toelichting

a. Algemene reserve

Met de zomernota 2012 hebben we ons financiële herstelplan gepresenteerd. Het doel van het plan is dat we weer genoeg ‘vet op de botten’ hebben. Daarvoor moest de Algemene Reserve in 2022 zijn gegroeid naar minimaal € 15 miljoen. Na de decentralisaties in het sociaal domein hadden we deze norm verhoogd naar € 20 miljoen (inclusief de reserve sociaal domein). We hebben de raming van de Algemene Reserve geactualiseerd op basis van deze Jaarrekening 2017. in de meerjarige doorrekening hebben we de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 en de berekende afdracht van het Grondbedrijf aan de AD volgens de MPG 2018 toegevoegd aan de Algemene Reserve.
De Algemene reserve bedraagt eind 2017 € 2 miljoen en groeit door naar ruim € 56,4 miljoen (inclusief de reserve sociaal domein) eind 2022.

Grafiek 4.7

b. Netto schuldquote (verplicht)

De netto schuldquote laat zien hoeveel schuld we hebben in verhouding tot onze baten. We hadden eind 2017 minder schulden en meer baten dan we hadden voorzien in de MPB 2017-2020. We zien, rekening houdend met onze geplande investeringen, dat onze schuld komende jaren verder afneemt. We streven naar een schuldquote kleiner dan 90%. Eind 2017 is de netto schuldquote 89,38%.

c. Netto schuldquote gecorrigeerd[1] (verplicht)

We streven naar een netto gecorrigeerde schuldquote lager dan 90%. Dit is een goede verhouding tussen onze bezittingen, die we betaald hebben met schulden, en onze jaarlijkse inkomsten.  Voor de schuldquote gecorrigeerd houden we de volgende normen aan:

Netto schuldquote

<90%

<100%

100%<>130%

>130%

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

 De gecorrigeerde schuldquote op basis van de jaarrekening is 80,73%, dus goed. We kunnen steeds meer investeringen financieren, zonder daarvoor te hoeven lenen en onze inkomsten nemen toe.

d. Solvabiliteitsratio

We hanteren de volgende normen voor onze solvabiliteit:

Solvabiliteit

≥  20%

15% <>20%

   10 %<>15%

   < 10%

Eigen vermogen

> 160 mln

120 <>160 mln

 80 <> 120 mln

< 80 mln

Kwalificatie

Goed

voldoende

Matig

Onvoldoende

We willen onze solvabiliteit terugbrengen op het niveau van 2008. De afgelopen jaren was onze solvabiliteit nog te laag, onvoldoende. Op basis van deze jaarrekening  bedraagt ons eigen vermogen inclusief rekeningresultaat eind 2017 € 86 miljoen. Onze solvabiliteit verbetert naar 11,5 %. De prognose voor de komende jaren is positief. Onze solvabiliteit groeit sneller dan verwacht in de MPB 2018-2021. In het huidige groeitempo verbetert onze solvabiliteit naar ‘voldoende’ in 2021 (was 2025) en ‘goed’ in 2026 (was 2030).

e. Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte er is om extra eigen lasten te dragen. Onze structurele exploitatieruimte is voldoende.

f. Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde ) baten. Het kengetal geeft het risico aan dat we lopen door waardevermindering van grond die we nog niet in exploitatie hebben genomen, en van bouwgrond in exploitatie. Onze grondexploitatie is voldoende.

g. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit laat zien hoe de belastingdruk van onze gemeente zich verhoudt ten
opzichte van het landelijke gemiddelde. De belastingcapaciteit geeft aan in welke mate we onze
belastingen zouden kunnen verhogen, als onze financiële positie daarom vraagt. Onze belastingcapaciteit is nog matig, omdat we afgelopen jaren in het kader van financieel herstel onze belastingen meer dan trendmatig hebben moeten verhogen.  

[1]  De correctie heeft te maken met geld dat wij aan anderen hebben geleend.