2.3.5  Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

Vorderingen op korte termijn zijn geld en zaken die we binnen een jaar tegoed hebben. In het overzicht hieronder ziet u een opsomming van de vorderingen op korte termijn.

(bedragen x € 1.000,-)

04

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

Overige vorderingen

04.1

Debiteuren

5.067

27.447

-22.380

04.3

Voorziening debiteuren

-12.020

-36.479

24.459

04.98

Overige debiteuren

18.430

18.867

-437

Sub-totaal

11.477

9.835

1.642

Rekening courant

04.10

Rekening Courant

764

636

128

Sub-totaal

764

636

128

Vorderingen op openbare lichamen

04.2

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (art. 1a We

5.312

3.751

1.561

04.8

Omzetbelasting

-47

325

-372

04.9

BTW-compensatiefonds

20.236

18.151

2.085

Sub-totaal

25.501

22.227

3.274

Totaal

Vorderingen op korte termijn (< 1 jaar)

37.742

32.698

5.044

Debiteuren (overige vorderingen) (04.1 t/m 04.98)
We hebben de post Debiteuren gesplitst in debiteuren openbare lichamen, belastingdebiteuren, bijstandsdebiteuren (Stadsbank) en overige debiteuren. We doen dat omdat de verschillende soorten debiteuren ieder hun eigen risicoprofiel hebben.

We hebben de voorzieningen voor dubieuze debiteuren op de volgende manier berekend:

  • De voorziening algemene debiteuren hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling met individuele toetsing van debiteuren.
  • De voorziening debiteuren Stadsbank hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling.
  • De voorziening belastingdebiteuren hebben we bepaald op basis van een dynamische beoordeling van de debiteuren, die we daarna statisch hebben getoetst.

Het grote verschil op in het debiteurensaldo wordt verklaart door de precario, deze is niet opgenomen in het saldo omdat die al betaald is. Omdat we dit bedrag normaal gesproken volledig voorzien, is de voorziening debiteuren ook fors afgenomen.

Vorderingen op openbare lichamen (04.8 en 04.9)
Dit zijn vorderingen die we hebben op de Belastingdienst en overige overheden.

Rekening-courant (04.10)
We hebben een rekening-courant met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). We hebben daar geld op gestort, maar het fonds heeft daarmee nog geen leningen gegeven.