1.2.3.3.3 Leningportefeuille uitgezette gelden

Tot deze portefeuille behoren vooral de leningen en rekening-courant krediet die conform uw besluiten zijn verstrekt aan woningbouwverenigingen, Orpheus, Gigant, sportverenigingen, en dergelijke. Tevens zijn de gelden die voor de diverse stimuleringsleningen in een revolverend fonds via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) zijn verstrekt hier opgenomen. Verder vallen hier de gelden onder die belegd zijn vanwege de verkoop van voormalige VNB-aandelen.

Mutaties beleggingenportefeuille

Begroting 2017

Rekening 2017

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari

59,4

4,33%

58,7

4,38%

Nieuwe beleggingen

0

0,00%

1,6

0,02%

Reguliere aflossingen

4,9

4,23%

4,9

4,23%

Vervroegde aflossingen

0

0,00%

Tijdelijke aflossingen

0

0,00%

3,1

0,00%

Renteherzieningen (oud %)

0

0,00%

Renteherzieningen (nieuw %)

0

0,00%

Stand per 31 december

54,5

4,34%

52,3

4,54%

De grootste nieuw verstrekte leningen in 2017 betrof een lening in het kader van de kunstgras regeling aan AV'34 van € 0,9 miljoen en een tijdelijke rekening-courant krediet voor Gigant en Markant in cultuur van maximaal € 0,3 mln. De € 3,1 mln aan aflossingen betreft de tijdelijke uitname van gelden uit het SVN die niet direct benodigd waren voor nieuwe stimuleringsleningen. In 2018 worden nieuwe leningen verwacht en zal er juist een storting in het SVN fonds worden gedaan.