2.3.12  Overlopende passiva

Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2017 hebben ontvangen, maar die niet te maken hebben met het boekjaar 2017. Het is geld dat we hebben gekregen voor prestaties die we in 2018 gaan leveren of uitvoeren. We mogen dat geld niet in de exploitatie opnemen en 'parkeren' het daarom tijdelijk op de balans. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we van andere instellingen vooruit betaald hebben gekregen, staan bij overige overlopende passiva.

Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor diensten die in 2017 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We hebben de kosten in 2017 al wel in de exploitatie opgenomen.

(bedragen x € 1.000,-)

11

Overlopende passiva

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

11-1

Vooruit ontvangen bijdragen van de EU

686

1.377

-691

11-2

VOB het Rijk

2.133

1.830

303

11-3

VOB ov. Overheid

537

2.082

-1.545

11-4

Overige overlopende passiva

43.342

63.360

-20.018

Totaal

Overlopende passiva

46.698

68.649

-21.951

De overlopende passiva zijn met € 22 miljoen afgenomen ten opzichte van 2016. Dit komt doordat er minder overlopende passiva in het sociaal domein zijn. Wij hebben van de aanbieders in het sociaal domein meer facturen op tijd ontvangen, zodat we minder hoefde te reserveren in de post nog te betalen bedragen.