Programma/taakvelden (bedragen *€ 1,000)

Primaire begroting 2017

Begroting 2017

Rekening 2017

Afwijkingen 2017

Rekening
2016
Saldo

(A)

(B)

(C)

(C)-(B)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

0.1 Bestuur

11.340

135

-11.205

11.993

408

-11.585

10.353

510

-9.843

-1.640

102

1.742

0.2 Burgerzaken

4.053

3.230

-823

4.100

3.230

-870

3.883

3.388

-495

-217

158

375

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.785

1.283

-502

2.369

2.971

602

2.810

4.315

1.505

441

1.344

903

0.5 Treasury

17.062

19.144

2.082

17.062

19.144

2.082

16.690

18.776

2.086

-372

-368

4

0.61 OZB Woningen

1.382

21.767

20.385

1.382

21.767

20.385

1.379

22.192

20.813

-3

425

428

0.62 OZB niet-woningen

26.631

26.631

26.631

26.631

24.828

24.828

0

-1.803

-1.803

0.64 Belastingen overig

260

1.912

1.652

598

2.249

1.651

598

10.219

9.621

0

7.970

7.970

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

282.398

282.398

286.073

286.073

289.684

289.684

0

3.611

3.611

0.8 Overige baten en lasten

-1.783

1.467

3.250

-1.557

1.467

3.024

13.101

7.181

-5.920

14.658

5.714

-8.944

3.4 Economische promotie

1.383

1.714

331

1.517

1.714

197

1.722

1.644

-78

205

-70

-275

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

50

-50

50

-50

48

-48

-2

0

2

Resultaat vóór bestemming

35.532

359.681

324.149

37.514

365.654

328.140

50.584

382.737

332.153

13.070

17.083

4.013

329.849

Bestemming via functie 0.10

15.161

6.400

-8.761

32.806

22.730

-10.076

36.494

25.098

-11.396

3.688

2.368

-1.320

-3.732

Resultaat na bestemming

50.693

366.081

315.388

70.320

388.384

318.064

87.078

407.835

320.757

16.758

19.451

2.693

326.117

Programma 2 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

10.901

310

-10.591

10.901

310

-10.591

10.393

312

-10.081

-508

2

510

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.145

771

-2.374

3.145

771

-2.374

3.246

829

-2.417

101

58

-43

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

21

-21

1.261

-1.261

2.803

1.948

-855

1.542

1.948

406

Resultaat vóór bestemming

14.067

1.081

-12.986

15.307

1.081

-14.226

16.442

3.089

-13.353

1.135

2.008

873

-15.143

Bestemming via functie 0.10

0

0

405

-405

405

0

-405

-793

Resultaat na bestemming

14.067

1.081

-12.986

15.307

1.081

-14.226

16.847

3.089

-13.758

1.540

2.008

468

-15.936

Programma 3 Openbare ruimte

0.63 Parkeerbelasting

3.818

3.818

3.818

3.818

5

3.911

3.906

5

93

88

1.2 Openbare orde en veiligheid

244

75

-169

244

75

-169

191

68

-123

-53

-7

46

2.1 Verkeer en vervoer

13.248

1.152

-12.096

13.882

1.653

-12.229

13.229

1.654

-11.575

-653

1

654

2.2 Parkeren

3.273

-3.273

3.592

49

-3.543

3.229

159

-3.070

-363

110

473

2.5 Openbaar vervoer

90

-90

90

-90

56

2

-54

-34

2

36

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

12.818

521

-12.297

13.791

1.225

-12.566

13.878

1.502

-12.376

87

277

190

7.2 Riolering

8.502

11.683

3.181

8.502

11.683

3.181

8.126

11.316

3.190

-376

-367

9

7.4 Milieubeheer

126

-126

112

-112

167

-167

55

0

-55

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

1.141

1.647

506

1.141

1.647

506

2.762

3.193

431

1.621

1.546

-75

Resultaat vóór bestemming

39.442

18.896

-20.546

41.354

20.150

-21.204

41.643

21.805

-19.838

289

1.655

1.366

-36.252

Bestemming via functie 0.10

1.774

2.586

812

2.505

7.289

4.784

1.648

5.345

3.697

-857

-1.944

-1.087

1.237

Resultaat na bestemming

41.216

21.482

-19.734

43.859

27.439

-16.420

43.291

27.150

-16.141

-568

-289

279

-35.015

Programma 4 Milieu

7.3 Afval

15.439

18.686

3.247

15.439

18.686

3.247

39.308

42.178

2.870

23.869

23.492

-377

7.4 Milieubeheer

5.440

1.298

-4.142

5.726

1.298

-4.428

5.297

1.184

-4.113

-429

-114

315

Resultaat vóór bestemming

20.879

19.984

-895

21.165

19.984

-1.181

44.605

43.362

-1.243

23.440

23.378

-62

-5.168

Bestemming via functie 0.10

19.091

17.854

-1.237

19.091

17.989

-1.102

1.047

225

-822

-18.044

-17.764

280

89

Resultaat na bestemming

39.970

37.838

-2.132

40.256

37.973

-2.283

45.652

43.587

-2.065

5.396

5.614

218

-5.079

Programma 5 Jeugd en onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

17.395

860

-16.535

17.287

860

-16.427

16.915

713

-16.202

-372

-147

225

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

8.885

4.589

-4.296

8.746

4.589

-4.157

8.822

4.560

-4.262

76

-29

-105

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.100

802

-5.298

6.100

802

-5.298

6.144

892

-5.252

44

90

46

6.2 Wijkteams

2.120

132

-1.988

2.240

132

-2.108

2.346

223

-2.123

106

91

-15

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

34.311

-34.311

34.503

-34.503

38.175

74

-38.101

3.672

74

-3.598

6.82 Geëscaleerde zorg 18+

897

-897

897

-897

971

-971

74

0

-74

7.1 Volksgezondheid

3.666

-3.666

3.466

-200

-3.666

3.466

-3.466

0

200

200

Resultaat vóór bestemming

73.374

6.383

-66.991

73.239

6.183

-67.056

76.839

6.462

-70.377

3.600

279

-3.321

-76.733

Bestemming via functie 0.10

1.081

1.081

3.429

4.522

1.093

3.321

4.190

869

-108

-332

-224

738

Resultaat na bestemming

73.374

7.464

-65.910

76.668

10.705

-65.963

80.160

10.652

-69.508

3.492

-53

-3.545

-75.995

Programma 6 Apeldoorn activeert

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

850

263

-587

850

263

-587

929

383

-546

79

120

41

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.570

1.570

0

1.570

1.570

0

1.232

1.314

82

-338

-256

82

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

126

5

-121

126

5

-121

148

10

-138

22

5

-17

6.3 Inkomensregelingen

68.328

51.514

-16.814

68.945

51.514

-17.431

70.143

53.435

-16.708

1.198

1.921

723

6.4 Begeleide participatie

21.894

-21.894

22.699

-22.699

22.681

-22.681

-18

0

18

6.5 Arbeidsparticipatie

5.584

157

-5.427

7.682

157

-7.525

7.073

786

-6.287

-609

629

1.238

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2.243

371

-1.872

2.243

371

-1.872

2.241

333

-1.908

-2

-38

-36

Resultaat vóór bestemming

100.595

53.880

-46.715

104.115

53.880

-50.235

104.447

56.261

-48.186

332

2.381

2.049

-59.639

Bestemming via functie 0.10

916

916

60

2.492

2.432

1.176

1.576

400

1.116

-916

-2.032

-405

Resultaat na bestemming

100.595

54.796

-45.799

104.175

56.372

-47.803

105.623

57.837

-47.786

1.448

1.465

17

-60.044

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

12.825

1.917

-10.908

13.650

1.792

-11.858

13.199

1.749

-11.450

-451

-43

408

6.2 Wijkteams

12.439

139

-12.300

13.514

139

-13.375

13.565

276

-13.289

51

137

86

6.5 Arbeidsparticipatie

184

-184

184

-184

212

-212

28

0

-28

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.255

5.068

1.813

3.255

5.068

1.813

3.179

4.628

1.449

-76

-440

-364

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

24.683

651

-24.032

25.409

651

-24.758

27.024

660

-26.364

1.615

9

-1.606

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

49.489

2.966

-46.523

50.339

2.966

-47.373

47.240

2.998

-44.242

-3.099

32

3.131

7.1 Volksgezondheid

1.476

-1.476

1.476

-1.476

1.314

76

-1.238

-162

76

238

Resultaat vóór bestemming

104.351

10.741

-93.610

107.827

10.616

-97.211

105.733

10.387

-95.346

-2.094

-229

1.865

-96.985

Bestemming via functie 0.10

457

457

374

1.906

1.532

1.134

1.906

772

760

0

-760

-13.429

Resultaat na bestemming

104.351

11.198

-93.153

108.201

12.522

-95.679

106.867

12.293

-94.574

-1.334

-229

1.105

-110.414

Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport

5.1 Sportbeleid en activering

1.743

-1.743

1.743

-1.743

1.372

100

-1.272

-371

100

471

5.2 Sportaccomodaties

11.355

4.375

-6.980

12.204

4.375

-7.829

12.338

4.417

-7.921

134

42

-92

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

11.396

2.711

-8.685

11.396

2.711

-8.685

11.129

2.827

-8.302

-267

116

383

5.4 Musea

2.199

1.112

-1.087

2.213

1.134

-1.079

2.197

1.097

-1.100

-16

-37

-21

5.5 Cultureel erfgoed

658

-658

658

-658

712

90

-622

54

90

36

5.6 Media

5.434

-5.434

5.434

-5.434

5.442

-5.442

8

0

-8

Resultaat vóór bestemming

32.785

8.198

-24.587

33.648

8.220

-25.428

33.190

8.531

-24.659

-458

311

769

-26.210

Bestemming via functie 0.10

100

100

778

778

106

690

584

106

-88

-194

604

Resultaat na bestemming

32.785

8.298

-24.487

33.648

8.998

-24.650

33.296

9.221

-24.075

-352

223

575

-25.606

Programma 9 Door! met de buitenstad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

2

-2

0

0

0

0

0

3.1 Economische ontwikkeling

1.778

-1.778

1.778

-1.778

1.779

3

-1.776

1

3

2

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

17.088

17.000

-88

5.790

10.170

4.380

2.293

12.866

10.573

-3.497

2.696

6.193

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

154

442

288

154

442

288

202

377

175

48

-65

-113

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

645

-645

1.471

826

-645

1.443

871

-572

-28

45

73

8.1 Ruimtelijke ordening

5.476

929

-4.547

10.229

5.029

-5.200

7.977

1.576

-6.401

-2.252

-3.453

-1.201

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

32.359

32.449

90

23.929

24.349

420

15.729

30.213

14.484

-8.200

5.864

14.064

8.3 Wonen en bouwen

4.720

3.904

-816

4.964

3.904

-1.060

11.103

10.388

-715

6.139

6.484

345

Resultaat vóór bestemming

62.222

54.724

-7.498

48.315

44.720

-3.595

40.526

56.294

15.768

-7.789

11.574

19.363

7.625

Bestemming via functie 0.10

3.963

4.406

443

20.469

16.842

-3.627

17.266

13.092

-4.174

-3.203

-3.750

-547

-609

Resultaat na bestemming

66.185

59.130

-7.055

68.784

61.562

-7.222

57.792

69.386

11.594

-10.992

7.824

18.816

7.016

Programma 10 Bedrijfsvoering

0.4 Overhead

52.817

4.265

-48.552

54.969

5.914

-49.055

53.522

5.631

-47.891

-1.447

-283

1.164

Resultaat vóór bestemming

52.817

4.265

-48.552

54.969

5.914

-49.055

53.522

5.631

-47.891

-1.447

-283

1.164

Bestemming via functie 0.10

4.420

4.420

5.237

5.237

1.362

4.665

3.303

1.362

-572

-1.934

Resultaat na bestemming

52.817

8.685

-44.132

54.969

11.151

-43.818

54.884

10.296

-44.588

-85

-855

-770

0

Totaal programma 1 t/m 10

Saldo van baten en lasten

536.064

537.833

1.769

537.453

536.402

-1.051

567.531

594.559

27.028

30.078

58.157

28.079

21.344

Bestemming via functie 0.10

39.989

38.220

-1.769

78.734

79.785

1.051

63.962

56.787

-7.172

-14.775

-22.998

-8.223

-16.300

Resultaat

576.053

576.053

0

616.187

616.187

0

631.493

651.346

19.853

15.303

35.159

19.853

5.044

990 Overgeboekt saldo 990 naar balans

0

0

0

0

0

0

0

-19.853

-19.853

0

-19.853

-19.853

-5.044

Resultaat na overboeking saldo naar balans

576.053

576.053

0

616.187

616.187

0

631.493

631.493

0

15.303

15.306

0

0

De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. U vindt een toelichting per taakveld bij het onderdeel "Heeft het gekost wat het zou gaan kosten?" bij de verantwoording over de programma's.