Bijlage L

Incidentele lasten en baten

In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten vermeld. Deze baten en lasten hebben betrekking op de exploitatiebegroting, zijn  in de programma's opgenomen beïnvloeden eenmalig het begrotingsresultaat.

Pro-gramma

Beleids-product

Omschrijving

Begroting 2016

Realisatie 2016

verschil

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

1

002

Ondersteuning informatiebeveiliging

47

166

119

1

002

Vebreding en intensivering lobby

-100

0

100

0

1

002

Vluchtelingen

-150

150

1

003

Verkiezingen

0

0

0

1

922

Bijdrage van de BCF-reserve

210

210

0

5

723

Engergietransitie

-150

-179

-29

6

623

Stuurgroep w&i: meeneemregeling

500

-500

participatiebudget

8

541

Gevels en monumentale panden

-100

-100

0

7

671

Innovatie zorg en participatie

-500

500

9

822

Digitalisering bouwarchief

-167

-6

161

9

310

Binnenstad

-200

-188

12

Totaal

-1.320

710

-307

210

1.013

-500