2.3.3  Financiële vaste activa

De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben gegeven. Het gaat zowel om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat als om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar geldt. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2016 en 31 december 2017.

(bedragen x € 1.000,-)

02

Financiële vaste activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

02.11

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.659

1.659

Leningen aan woningbouwverenigingen

02.21

Leningen aan woningbouwcorporaties

16.900

21.400

-4.500

Overige langlopende leningen

02.31

Leningen aan deelnemingen

71

71

02.34

Overige langlopende leningen

34.543

36.687

-2.144

Totaal

Financiële vaste activa

53.173

59.746

-6.573

De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:

  • nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
  • aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.

In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.

(bedragen x € 1.000,-)

Financiële vaste activa

Verstrekte leningen

Ontvangen aflossingen

Mutatie

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

02.11

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

02.12

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

02.13

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

Leningen aan woningbouwverenigingen

02.21

Leningen aan woningbouwcorporaties

-4.500

-4.500

Overige langlopende leningen

02.31

Leningen aan deelnemingen

71

71

02.32

Leningen aan overige verbonden partijen

02.33

Leningen aan openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)

02.34

Overige langlopende leningen

1.519

-3.663

-2.144

02.35

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd  1 jaar

02.36

Uitzettingen in de vorm van Ned. schuldpapier > 1 jaar

02.37

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Totaal

Financiële vaste activa

1.590

-8.163

-6.573

Woningbouwcorporaties (02.21)
In 2017 hebben de woningbouwcorporaties voor € 4,5 miljoen aan leningen afgelost.

Overige langlopende leningen (02.34)
In 2017 hebben we reguliere aflossingen ontvangen. Daarnaast hebben we enkele leningen verstrekt. Eén van deze leningen was voor de atletiekbaan bestemd. Verder hebben we onder andere tijdelijk € 3,1 miljoen uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland terugontvangen.