Bijlage I

Verloopstaat overlopende activa en passiva "Medeoverheden"

31-12-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

Mutatie

06

Overlopende activa

Nog te ontvangen bijdragen van de EU

Diversen < € 200.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

06.16

Vangnet BUIG

2.858

1.382

3.137

4.613

-1.755

06.17

Saldo Hoogspanning PA904014 2014

1.364

111

1.253

111

06.18

Bommenregeling

1.948

1.948

Diversen < € 200.000

25

25

35

35

-10

6.195

3.466

3.172

5.901

294

Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid

06.18

Regiogemeenten Multiproblem

0

296

296

-296

06.19

Regio Weteringsebroek

0

250

250

-250

06.20

Politie de Arnhemseweg fase 3

23

269

292

-269

06.21

Energieneutrale dorpen en kernen

0

278

278

-278

06.22

Havencentrum

200

200

200

06.23

Nettenfabriek

343

343

343

06.24

Regiogemeenten accountamanager jeugdzorg

139

139

06.25

Leerplicht

147

147

Diversen < € 200.000

166

166

645

645

-479

1.018

995

1.738

1.761

-743

Totaal overlopende activa medeoverheden

7.213

4.461

4.910

7.662

-449

31-12-2017

Vermeerderingen

Verminderingen

31-12-2016

Mutatie

11

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen de EU

11.43

ESF-J

0

766

766

-766

11.44

ESF - Inclusie

0

0

11.45

ESF - oprichting subsidiebureau

0

0

11.46

ESF - Arbeidstoeleiding in de regio stedenvierkant

563

575

#

-12

575

11.47

ESF - Kansen in AMR stedenvierkant

116

128

244

-128

ESF - Arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren

0

345

345

-345

Diversen < € 200.000

7

7

34

34

-27

686

582

#

1.273

1.377

-691

Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk

11.36

Afrekening BBZ 2014

0

0

0

11.37

Meeneemregeling WEB 2015

401

18

383

18

11.45

Onderwijsachterstandenbeleid

832

832

673

673

159

11.46

Voortijdig Schoolverlaten

316

316

554

554

-238

11.47

WEB terugbetling

356

356

165

165

191

11.48

CJG

188

188

188

Diversen < € 200.000

40

15

55

-15

2.133

1.710

1.407

1.830

303

Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid

11.38

BROA GS0-ISV en Robuust

127

127

847

847

-720

11.39

Transformatieprojecten regionale jeugdzorg

0

0

0

11.40

Regio subs. Eendrachtsprengen

0

0

0

11.41

LOG

0

243

243

-243

11.42

Bijdrage provincie particuliere planontwikkeling

0

0

0

11.47

Subsidie particuliere monumenten

207

36

243

-36

11.48

Vergoeding afvalfonds kunstst.

0

253

253

-253

Diversen < € 200.000

203

203

496

496

-293

537

330

1.875

2.082

-1.545

Totaal overlopende passiva medeoverheden

3.356

2.622

4.555

5.289

-1.933