Bijlage D

Specificatie reserve overlopende projecten

Specificatie reserve overlopende projecten

Progr

Omschrijving

31-12

uitgaven

vrijval

Overheveling

Overheveling

Totaal over

Toelichting op vrijval in 2017

2016

overl. budget

overl.

overl. budget

nieuw budget

te hevelen

en overheveling budget naar 2018

vanuit 2016

budget

vanuit 2016

2018 naar

budget naar

in 2017

uit 2016

naar 2018

2018

2018

in 2017

1/10

Stadsdeelaanpak

73.000

40.448

32.552

Vrijval in 2017, bij de vaststelling van de jaarstukken zal voor deze middelen een bestemmingsvoorstel zitten.

1/10

Incidentele ontwikkelkosten BRP

46.640

4.365

42.275

114.000

156.275

In 2017 heeft de minister van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties de operatie basisregistratie personen oBRP stopgezet. Ter voorbereiding op de invoering van oBRP waren wij projectmatig bezig om de voor die vernieuwing benodigde programmatuur te verwerven. Die verwerving betrof nieuw aan te schaffen programmatuur die aan de nieuwe eisen voldeed en waarmee de inmiddels afgeschreven en verouderde programmatuur kon worden vervangen. Deze vervanging was alleen vanuit het oogpunt van verbetering van de dienstverlening al nodig , maar om te voorkomen dat twee keer een vervanging plaats zou moeten vinden, is deze vervanging vooruitgeschoven naar een tijdstip waarop de nieuwe programmatuur voor oBRP ook ingevoerd zou zijn. Dit laatste is door het stopzetten van het programma niet meer het geval. De vervanging van de programmatuur vanwege de verbetering van de dienstverlening blijft echter noodzakelijk. Deze vervanging was voor ons voorzien voor medio 2019. In 2018 zullen wij derhalve de nodige stappen moeten zetten op basis van het gereedliggende bestek om onze programmatuur te vervangen zodat de benodigde verbeteringen in de dienstverlening ook door adequate programmatuur worden ondersteund. Niet eerder dan in april 2018 wordt vanuit de minister een mogelijk gesprek over de modernisering van de BRP verwacht. Voor het benutten van hedendaagse mogelijkheden bij het verbeteren van onze dienstverlening kunnen wij niet blijven wachten op mogelijke ontwikkelingen. De huidige programmatuur voldoet aan de wettelijke vereisten, maar is niet in staat om mee te groeien met de reeds jarenlang bestaande vraag naar meer moderne manieren van dienstverlening. Wij hevelen daarom de nog beschikbare middelen uit 2017 ad € 156.275 over naar 2018 zodat wij de nodige stappen kunnen zetten om de verbetering van de dienstverlening ook met adequatere programmatuur te kunnen ondersteunen.

1/10

Koppelingen DMS

90.000

90.000

Budget mag niet opnieuw worden overgeboekt, kan dus vrijvallen.

1/10

Huis van de Stad

144.971

144.971

In de begroting 2017 is een bedrag opgenomen voor AD-kosten in relatie tot huis van de stad van in totaal € 171.555. Dit betreffen kosten die een relatie hebben met huis van de stad maar niet vallen binnen het krediet. Het gaat bijvoorbeeld om interne organisatiekosten. We stellen voor om het restantbedrag over 2017 mee te nemen naar 2018 voor nog te maken kosten in 2018. In 2018 zullen bijvoorbeeld begeleidingskosten voor de verhuizing gemaakt gaan worden.

1/10

Mutatiedetectie

36.000

36.000

36.000

72.000

De laatste mutatiedetectie is verwerkt in 2015. De vertraging is veroorzaakt doordat de koppeling tussen BAG en NGdW (NedGeodataWarehouse) niet stabiel was en er geen duidelijkheid was over hoe bulkmutaties verwerkt moesten worden in de applicaties. Omdat er in 2018 een inhaalslag moet worden gemaakt zijn de budgetten van 2016 en 2017 ad € 72.000 nodig.

1/10

Samen Goed Voor Elkaar (werkzaamheden Communicatie)

26.000

1.000

25.000

25.000

Communicatie heeft een eenmalige bijdrage ontvangen vanuit project Samen Goed Voor Elkaar voor communicatiewerkzaamheden. Dit incidentele budget zal worden ingezet voor opzet nieuwe website sociaal domein, waarvoor in 2017 alle voorbereidingen zijn getroffen inclusief offerte-aanvraag. Het accent van de uitvoering ligt echter in 2018. Project wordt uitgevoerd in samenwerking met de eenheden WA en JZW.

1/10

Topevenementen

134.000

134.000

Budget is in 2017 volledig uitgegeven voor Serious Request.

1/10

Algemene uitkering

1.391.000

1.391.000

Het resultaat jaarrekening 2016 van het Rijk is veel positiever dan het kabinet in de Najaarsnota had voorspeld, waardoor deze balanspost in onze eigen jaarrekening 2017 kan vrijvallen.

1/10

Verkoop maatschappelijk vastgoed

400.000

400.000

400.000

400.000

Het budget aankoopcompensatie maatschappelijk vastgoed is niet in 2017 besteed. Wel zijn voorgestelde bijdragen voor Plexat (€ 48.750) en Tuinen van Zuidbroek (€ 415.000) bestuurlijk bekrachtigd.
Gelet op de ontwikkelingen in kader van de wet Markt en Overheid en de te nemen raadsbesluiten in dit verband zijn de transacties van deze locaties verschoven naar 2018.
Mede gelet op de hoogte van de aankoopcompensatie Tuinen van Zuidbroek wordt voorgesteld om het niet bestede budget 2017 volledig mee te nemen naar 2018.

1/10

Stelpost I-visie

30.000

30.000

Dit bedrag is bestemd voor de koppeling met het Omgevingsvergunning Online systeem. De leverancier had pas in januari 2018 de gelegenheid om de werkzaamheden uit te voeren.

1/10

Aanschaf werkplekapparatuur

85.000

85.000

De vervanging van werkplekapparatuur is vanwege het Huis van de Stad getemporiseerd. Dit bedrag is derhalve bestemd voor de aanschaf van werkplekapparatuur in het kader van het Huis van de Stad.

1/10

Trainees

145.000

145.000

In de MBP 2017 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor trainees. In 2017 heeft werving en selectie plaats gevonden van een nieuwe groep trainees in dienst van de gemeente Apeldoorn. Deze nieuwe groep is eind 2017 gestart, waardoor een eigen trainee programma vorm heeft gekregen. Tegelijkertijd is gestart met de afbouw van trainees via een inhuur-constructie. Het restant budget is nodig om de laatste verplichtingen vanuit de oorspronkelijke groep trainees (via inhuur-constructie) in 2018 te kunnen voldoen en het trainee programma verder vorm te geven.

Totaal programma's 1 en 10

2.196.640

179.813

1.913.552

103.275

954.971

1.058.246

3

Parkeren - Coaten vloeren

40.000

40.000

In 2017 was het coaten van de vloeren van de Brinklaangarage gepland. Er is een aanbesteding geweest en gunning heeft plaatsgevonden. Na de gunning is er een discussie ontstaan over de werkmethode. Hierdoor is een stevige vertraging ontstaan. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2018 worden uitgevoerd.

3

Groene Mal

60.000

60.000

Het budget is in 2017 onderbesteed. Dat heeft met name te maken met vertraging in de voortgang van het groenplan waardoor werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd en prestaties niet gehaald, maar die alsnog in 2018 zullen worden uitgevoerd. In afwachting van het groenplan was er niet de gerichtheid om de activiteiten op te pakken en dit budget volledig in te zetten. Inmiddels is het groenplan, waar de gemeenteraad nadrukkelijk op aan heeft gedrongen, accoord bevonden door het College van B en W en is gerichte besteding mogelijk. Bedoeling is dat o.a.het ophalen en bestuurlijk sonderen van de nieuwe groene doelen en opgaven en het opstellen van het uitvoeringsprogramma, waarin de opgaven vertaald worden in acties en inspanningen ordt opgeleverd (inclusief een voorstel voor prioritering van de uitvoeringsprojecten). Voorgesteld wordt om het restant-budget alsnog voor dit doel in te zetten in 2018.

3

Verkeer en vervoer - verkeersvisie

230.000

230.000

Niet alle budgetten die de raad in de MPB 2017 – 2020 voor de verkeersvisie beschikbaar heeft gesteld zijn besteed. Oorzaak is dat een aantal projecten en activiteiten nog niet is uitgevoerd. Deze zullen alsnog in 2018 worden opgepakt.
Van het fietsbudget is een deel besteed, van de activiteiten die daarvoor in 2017 nog niet zijn uitgevoerd, loopt een deel nog door in 2018 (€ 10.000). Dat geldt ook voor de Elsbosweg, hiervoor moet het verkeerstechnisch ontwerp nog worden afgerond (€ 10.000). Van het budget openbaarvervoer netwerk nemen we € 60.000 mee naar volgend jaar voor onderzoek voor de openbaarvervoervisie voor stad en regio. Dat onderzoek is uitgesteld omdat dit parallel loopt met de voorbereiding van de concessie voor het openbaar vervoer van de provincie Gelderland. In samenhang met dit onderzoek wordt ook het onderzoek naar vraagafhankelijk openbaar vervoer uitgevoerd, dat eerder gepland stond in 2017. Hiervoor wordt € 60.000 meegenomen naar 2018. Voor de proeven in het Openbaar Vervoer zijn de activiteiten niet in 2017 uitgevoerd, maar worden in zijn geheel in 2018 uitgevoerd in o.a. het MOBUUR-project. Hiervoor hevelen we € 60.000 over naar 2018. Ook de voorbereiding voor experimenten elektrische energie (auto’s en fietsen € 30.000) vindt plaats in 2018 in plaats van 2017.
Het betreffen voor al deze onderwerpen van de verkeersvisie waarvoor de raad expliciet middelen beschikbaar heeft gesteld, activiteiten die niet in 2017 zijn uitgevoerd, maar in 2018 worden uitgevoerd.

Fietspadkruising Aardhuisweg (02100066)

45.000

45.000

In 2017 was de uitvoering van de fietsoversteek Aardhuisweg gepland. De financiële dekking komt uit de lopende begroting 2017. Het vergunningstraject in het kader van natuurwetgeving heeft geleid tot vertraging in de uitvoering. De uitvoerin g kan eerst in 2018 plaats vinden. De kosten worden geraamd op € 45.000. Voorgesteld wordt dit budget in 2017 te reserveren voor uitvoering in 2018.

3

Dierenwelzijn (05700075)

65.370

65.370

Voor dit resterende budget zijn we momenteel de openstaande actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn aan het uitvoeren:
- het opstellen van de ECOGids Apeldoorn, de visie op ecologie en biodiversiteit
- onderzoek en plan van aanpak stroperijdelicten
- het maken van een plan van aanpak voor verwilderde katten.
Dit doen we in samenwerking met partijen zoals de Dierenbescherming en het Natuurnetwerk Apeldoorn. We zijn hiermee gestart in 2017 en alle producten worden naar alle waarschijnlijkheid opgeleverd in 2018, gelijk met de evaluatie van de nota dierenwelzijn (zoals afgesproken en op 23 nov 2017 teruggekoppeld naar de gemeenteraad).

3

Parkeren - tijdelijke voorziening AGOVV

100.000

100.000

De raad heeft op 2 april 2017 ingestemd met de uitwerking van de verkeersoplossing Apeldoorn West - uitwerking variant AGOVV. Een onderdeel van de besluitvorming was een bijdrage in het gereed maken van de oefenterreinen, waarvoor eenmalig € 200.000 beschikbaar is gesteld.
Een deel van de werkzaamheden voor deze tijdelijke maatregel is niet in 2017 uitgevoerd, maar wordt uitgevoerd in 2018 en 2019.

Totaal programma 3

540.370

540.370

4

Energietransitie

220.000

220.000

Bij de verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden voor zonne-energie en windenergie heeft de prioriteit gelegen bij de ambtelijke ondersteuning aan de raadswerkgroep Wind. Hierdoor is een aantal activiteiten vertraagd. Het gaat om vertraging bij de aanbesteding voor het inzetten van de energieregisseur en de start van subsidieregeling “premie op actie” (een subsidie voor lokale initiatieven van € 2.500 per aanvraag met 50% cofinanciering) en de start van de “Wijk van de Toekomst”. Ook het proces van verkenning naar de ruimtelijke mogelijkheden voor zon en wind is (mede door het raadsonderzoek) anders verlopen dan voorzien. Verder zijn niet alle budgetten voor de Regionale Alliantie energiebesparing Stedendriehoek besteed. De Alliantie is in 2014 op verzoek van de VNG door 20 partijen opgericht en de beschikbaar gestelde middelen zijn niet van Apeldoorn (is slechts kassier), maar van alle betrokken partijen. Zij besluiten gezamenlijk over de besteding van de toegekende middelen, waarvan de activiteiten in 2018 worden uitgevoerd.
De niet besteedde budgetten zijn bestemd voor activiteiten die niet in 2017 zijn uitgevoerd, maar 2018 alsnog worden uitgevoerd. Overheveling van de budgetten naar 2018 is noodzakelijk om de met de raad afgesproken prestaties uit te kunnen voeren en de afspraken over de energietransitie na te komen.

4

Geluidssanering woningen Loenen

57.000

57.000

Eind 2016 is besloten tot het beschikbaar stellen van een bedrag voor de geluidssanering van een aantal extra woningen aan de Eerbeekse- en Beekbergerweg in Loenen. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen en is per woning bepaald welke maatregelen getroffen moeten worden. Tevens is besloten om uit kostentechnische overwegingen aan te sluiten bij de uitvoering van soortgelijke maatregelen in een aantal andere straten. Dit houdt in dat aannemer pas in het eerste kwartaal van 2018 tot uitvoering kan overgaan. Naar verwachting zal het volledige budget hiervoor noodzakelijk zijn.

Totaal programma 4

277.000

277.000

6

Regionaal Werkbedrijf

369.671

268.070

101.601

88.000

189.601

De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen zijn bestemd voor de oprichting en inrichting van het Regionaal werkbedrijf (RWB), dat in onze arbeidsmarktregio opereert onder de werknaam “Factor Werk”. Deze middelen komen niet toe aan de gemeente Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar aan de in het Regionaal Werkbedrijf Stedendriehoek en Noord-Veluwe samenwerkende arbeidsmarktpartijen. De extra beschikbaar gestelde middelen worden ingezet om de samenwerking tussen de arbeidsmarktpartijen in de regio te versterken en te borgen. Daarnaast worden deze middelen ingezet als stimuleringsbudget voor innovatieve projecten. Het hiermee gemoeide budget is in 2017 nog niet volledig benut en dient derhalve beschikbaar te blijven in 2018.

6

Project Statushouders opnieuw thuis

867.178

455.291

411.887

267.000

678.887

De extra instroom van statushouders in 2016 en 2017 leidt tot extra lasten waarvoor in de gemeentelijke begrotingen de middelen ontoereikend zijn. Dit heeft het Rijk doen besluiten om gemeenten eenmalig voor de jaren 2016 en 2017 te compenseren. Dit besluit is vastgelegd in het bestuursakkoord statushouders van april 2016, dat is vertaald in de decembercirculaire 2016. Apeldoorn ontvangt op basis van haar taakstellingen over 2016 en 2017 eenmalige rijksbijdragen. De Raad heeft op 6 oktober 2016 ingestemd met het Plan van Aanpak, waarmee goedkeuring is verkregen op de verdeling van de middelen. Apeldoorn heeft haar taakstelling voor 2017 ruimschoots gerealiseerd, wat wil zeggen dat 250 statushouders zijn gehuisvest in Apeldoorn. Een groot deel van de kosten (zoals kosten woninginrichting, re-integratie e.d.), is in 2016 en 2017 besteed. Grotendeels is het restant budget nog nodig in 2018 om, in 2017 gestarte trajecten af te kunnen ronden, maar ook nodig om inspanningen om statushouders te laten integreren te kunnen financieren. Deze budgetten zijn in de bestaande begroting 2018 niet voorhanden. Het restant van de Rijksbijdrage 2017 is derhalve in 2018 hard nodig.

6

Investeringsprogramma 3D

207.255

207.255

Op 23 maart 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het voorstel om in totaal € 1.173.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie in het sociaal domein stimuleren. Een aantal van de projecten die voor 2017 gepland waren is niet of nog niet volledig gerealiseerd. De projecten "regelluw verstrekken van uitkeringen" en "iedereen doet mee" worden verantwoord op programma 6. Beide projecten zijn later gestart. Aan het project "regelluw" nemen meerdere partijen en gemeenten deel en het tot overeenstemming komen nam de nodige tijd in beslag. De activeringscoaces zijn later dan gepland gestart met het project "iedereen doet mee". Beide projecten lopen door naar 2018.

6

Armoedebestrijding ouderen

40.000

40.000

In 2017 en 2018 worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder ouderen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil daarmee meer financiële ruimte aan gemeenten geven om ouderen in moeilijke situaties te kunnen helpen. Er is daarbij vooral gedacht aan bijzondere bijstand voor gepensioneerden zonder volledige AOW. Deze groep kan via de Sociale Verzekeringsbank weliswaar een beroep doen op algemene bijstand in de vorm van Aanvullende Inkomensondersteuning voor Ouderen (AIO), maar is op de gemeente aangewezen in situaties waarin bijzondere bijstand nodig kan zijn. In 2017 zijn de middelen hiervoor niet volledig besteed, maar zijn er initiatieven om dit in 2018 verder op te pakken. Het budget 2017 is derhalve in 2018 nodig om deze doelgroep te kunnen ondersteunen.

Totaal programma 6

1.236.849

723.361

513.488

602.255

1.115.743

7

Innovatie Zorg & Werk

361.300

361.300

Uitgevoerd in 2017.

7

Vrouwenopvang

100.000

100.000

In 2015 hebben de centrumgemeenten VO/HG ingestemd met het realiseren van een landelijk dekkende infrastructuur voor aanpak kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld (de MDA++). Er zijn financiële randvoorwaarden gesteld die voor 1/8/2016 zouden moeten zijn ingevuld. Bij 2 van de 3 randvoorwaarden is dit niet gelukt. Op dit moment lopen op landelijk niveau tussen Rijk en VNG nog steeds de onderhandelingen over deze financiële randvoorwaarden. I.v.m. de financiële risico’s voor gemeenten, is nog niet gestart met de daadwerkelijke realisatie van de MDA++ waardoor deze post nog niet tot besteding is gekomen. In aanloop naar de ontwikkeling en uitvoering van de MDA++ in onze regio, zijn wel in 2017 voorbereiding kosten gemaakt, maar in 2018 zullen de activiteiten die niet in 2017 hebben plaatsgevonden alsnog worden opgepakt. € 40.000 overhevelen.
Datzelfde geldt voor de procesevaluatie van de samenwerkingsafspraken van VT met de lokale teams. Voor de operationele uitvoering van de evaluatie is extra externe ex-pertise nodig en capaciteit voor projectleiding. Ook heeft het onderzoek capaciteit naar de toegang voor vrouwenopvang en huiselijk geweld in 2017 niet plaatsgevonden, maar vindt in het eerste kwartaal van 2018 plaats. Voor beide activiteiten hevelen we € 60.000 over.

7

Transformatieagenda MO/BW: re-integratie trajecten

400.000

400.000

Uw gemeenteraad heeft op 22 juni 2017 ingestemd met de transformatieagenda Maatschappeljike Opvang en Beschermd Wonen voor de periode 2016-2018.

Voor het jaar 2017 is een bedrag van € 360.000 opgenomen voor het uitvoeren van re-integratietrajecten. Deze middelen zijn beschikbaar voor de re-integratie van klanten met een psychische aandoening en worden ingezet op basis van intensieve methodieken.
De trajecten lopen over het algemeen over een periode van 3 jaar. De inkoop heeft dan betrekking op een langere periode, de voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium.

De middelen zijn op een laat moment beschikbaar gekomen en daardoor zijn de trajecten nog niet gestart. De middelen vanuit 2017 zijn nodig om het gehele traject te kunnen inkopen voor de klanten.Het geheel wordt ook nauwlettend gevolgd omdat we deelnemen aan een landelijke proeftuin waarin onderzocht wordt hoe en op welke wijze klanten met een psychische aandoening kunnen re-integreren.

De middelen zijn dus noodzakelijk om de trajecten te kunnen laten uitvoeren conform de methodiek. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de samenwerkingspartners om de trajecten te kunnen uitvoeren.

7

Investeringsagenda 3D

260.000

260.000

Op 23 maart 2017 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het voorstel om in totaal € 1.173.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie in het sociaal domein stimuleren. Een aantal van de projecten die voor 2017 gepland waren is niet volledig gerealiseerd. Het leer-/werkprogramma is pas later in het jaar volledig van start gegaan, vooral doordat de noodzakelijke menskracht (kwaliteitscoaches) niet eerder beschikbaar was. Datzelfde geldt voor de personele invulling van het "meldpunt sociaal".

Totaal programma 7

361.300

361.300

760.000

760.000

8

Omnisport herstel wielerbaan

591.000

580.000

11.000

Geen overloop naar 2018, vrijval van 11.000 in 2017.

8

ACE (51103004)

30.615

30.615

31.411

62.026

Doelstelling van dit budget is het bereiken van een breed publiek voor professionele klassieke en hedendaagse muziekproductie in Apeldoorn. In september 2018 wordt als muzikale opening van het cultureel seizoen 2018-2019 het festival "Music & Arts" georganiseerd. Doelstelling is het sterker op de culturele kaart zetten van Apeldoorn. De totale kosten van dit festival worden geschat op € 215.000. Hiervan moet € 90.000 gedekt worden uit het budget voor ACE-projecten 2017-2018 (zie collegebesluit 2017.045952 d.d. 24-05-2017). Daarvoor moeten de de budgetten 2017 en 2018 worden samengevoegd. Budget 2017 is overigens al een samenvoeging van het budget 2017 en het budget 2016. Voorgesteld wordt het totale budget 2017 over te hevelen naar 2018.

Totaal programma 8

621.615

580.000

11.000

30.615

31.411

62.026

9

Digitalisering Wabo

167.000

167.000

134.000

134.000

Het digitaliseren van het bouwarchief kent een meerjarig karakter. In 2017 moest de opdracht opnieuw aanbesteed worden. Daardoor hebben we het beschikbare budget niet volledig kunnen inzetten voor digitaliseringscapaciteit. Nu de nieuwe partij gestart is met het digitaliseren van het resterende analoge archief zal de capaciteit weer worden opgeschroefd en zullen we dit budget alsnog inzetten.

9

Zwitsallocatie

10.180.000

10.180.000

Besteding volledig in 2017 (storting in AR).

9

Invoering Omgevingsvergunning

77.302

4.180

73.122

97.800

170.922

In 2015 is begonnen met de digitaal werken bij het behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. In eerste instantie is zoveel mogelijk met eenvoudige digitale deeloplossingen gewerkt, om zo een goed beeld te krijgen van wat echt nodig is voor een efficiënte werkwijze. Grote investeringen zijn daarmee meerdere keren uitgesteld, omdat we onvoldoende zekerheid hadden dat we de juiste keuzes zouden maken. Inmiddels hebben we een aantal jaar ervaring met digitaal werken en zijn we toe aan verdergaande automatisering. Afgelopen jaar is in een pilotsetting ervaring opgedaan met de eerste koppelingen tussen applicaties en nu kunnen we daar grote vervolgstappen in maken. In 2018 en 2019 zullen dan ook de eerder uitgestelde investeringen gaan plaatsvinden.

9

Economische agenda

20.750

20.750

In 2017 was 100.000 euro beschikbaar voor de uitvoering projecten uit de economische agenda. Uiteindelijk hebben de gezamenlijke partijen (naast de gemeente onder meer BKA en VNO-NCW) de inhoud van de agenda eind 2017 vastgesteld. Uitvoering en financiering van projecten is daarmee vertraagd op gang gekomen en zal in 2018 verder plaats vinden. Daarom hevelen wij het restbudget uit 2017 ad 83.000 euro over naar 2018.

9

Cleantech

20.440

20.440

Bestedingen van dit budget lopen door in 2018, onder meer een bijdrage aan de Energiefabriek (10.000 euro) en projecten in het kader van de Cleantech A1 zone (10.000 euro). Derhalve graag het restbudget uit 2017 overboeken naar 2018.

9

Bijdrage toren Trapjesberg

25.000

25.000

De realisatie van de uitkijktoren op de Trapjesberg in 2017 is niet reëel gebleken. Belemmerend is de natuur regelgeving. Momenteel wordt in het licht van de gebiedsopgave Veluwe gezocht naar mogelijkheden om met inachtneming van huidige kaders de uitkijktoren alsnog te plaatsen. Binnen de stichting is de ambitie onverminderd aanwezig om tot plaatsing in 2018 over te gaan. Daarom hevelen wij dit incidentele budget over naar 2018.

9

Welkom in Apeldoorn

77.960

77.960

In 2017 is de gemeente een project gestart voor de aanleg van een wandelknooppuntennetwerk. De kosten voor aanleg, beheer & onderhoud en marketing zijn bijzonder hoog. Het traject om hiertoe te komen is echter lang (o.a. afstemming met grondeigenaren, keuze voor route en bebording etc). De feitelijke investeringen vinden plaats in 2018. Daarom hevelen wij het restbudget uit 2017 over naar 2018.

9

Quick wins aanloopstraten Binnenstad

40.000

40.000

Een deel van het budget is gereserveerd voor aanpassingen Leienplein. I.v.m. besluitvorming over verplaatsing markt konden de werkzaamheden nog niet in 2017 worden uitgevoerd.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

2.982.665

2.982.665

Op grond van de uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen zullen de komende jaren woningen aangekocht worden, waarvan de kosten worden vergoed door het Rijk. Het totale projectbudget is in 2017 gedeeltelijk besteed.

9

Uitkoopregeling hoogspanning

-2.982.665

-2.982.665

Ook de bijbehorende dekking ad € 4,1 miljoen is in 2017 gedeeltelijk besteed.

Totaal programma 9

10.424.302

10.351.180

73.122

415.950

489.072

Totaal

14.840.706

12.195.654

1.924.552

720.500

3.581.957

4.302.457