2.3.9  Voorzieningen

Dit is de stand van de voorzieningen per 31 december 2017:

(bedragen x € 1.000,-)

08

Voorzieningen

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

Voorziengen

08.1

Voorzieningen

49.998

31.508

18.490

Totaal

Voorzieningen

49.998

31.508

18.490

Mutaties
Een totaaloverzicht van alle veranderingen bij de voorzieningen staat in bijlage.

Voorziening wijkzaken (toename € 0,1 miljoen)
We hebben deze voorziening ingesteld om kosten te dekken van specifieke wijkontwikkelingsprojecten die we hebben toegezegd aan de wijkraden. We betalen die projecten vanuit het budget fysiek wijkbeheer. Het geld dat we aan het eind van het boekjaar nog niet hebben besteed, voegen we toe aan de voorziening. We halen geld uit de voorziening op basis van facturen of interne verrekeningen die te maken hebben met het geld dat we in vorige jaren hebben toegevoegd aan de voorziening.

Voorzieningen riolering (afname € 0,4 miljoen)
We hebben deze voorziening volgens de nieuwe BBV-voorschriften in 2014 ingesteld om de kosten te betalen van voorzieningen en groot onderhoud. We storten elk jaar een bedrag in de voorziening op grond van het gemeentelijk rioleringsplan. En we halen er elk jaar het bedrag uit dat we werkelijk nodig hebben om de kosten van groot onderhoud en vervanging te betalen. We kennen de volgende 4 rioleringsvoorzieningen: vervanging riolen, spaar - en egalisatievoorziening, klimaatadaptatie, groot onderhoud pompen en gemalen.

Voorziening zaken onder de rechter (toename € 15,4 miljoen)
In 2015 is het besluit genomen om precariobelasting te gaan heffen bij nutsbedrijven. Tegen de opgelegde aanslagen is lopen juridische procedures. Ondanks deze juridische procedures, zijn de opgelegde aanslagen wel voldaan. Voor de opbrengsten van de precariobelasting over de jaren 2011 tot en met 2017 van in totaal € 32 miljoen hebben we een voorziening gemaakt. Dat hebben we gedaan omdat nog niet duidelijk is of de bezwaren in de juridische procedures gegrond worden verklaart.

Voorziening WW (afname € 0,5 miljoen)
Het jaar 2016 was het laatste jaar waarvoor het sociaal plan gold. We verwachten dat er nog WW-lasten van boventalligen voortvloeien uit het sociaal plan. Daarvoor hebben we in 2016 de voorziening WW gevormd. In 2017 hebben we alle vorig jaar gereserveerde middelen besteed. Deze voorziening kan komen te vervallen.

Voorziening bovenwijks / sociaal deficit / landschapsversterking (afname € 0,3 miljoen)
Deze voorziening is het gevolg van anterieure contracten die we met externe partijen hebben gesloten. Deze overeenkomsten zijn ontstaan na verruiming van de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) in 2008. We noemen ze ook wel AC-overeenkomsten. Op basis van de Wro kunnen wij kosten in het domein van de ruimtelijke ordening verhalen op (private) ontwikkelaars. We kunnen dat doen via het grondbeleid dat we in 2012 hebben vastgesteld voor bijdragen in bovenwijkse voorzieningen, bijdrage sociaal deficit en bijdrage landschapsversterking. We kunnen het ook doen via kostenverhaal via een oude overeenkomst.
In deze voorziening stoppen we de bijdragen die we met externe partijen afspreken. We halen er geld uit om de kosten te betalen van bovenwijkse voorzieningen die wij maken.

Voorziening schenking kinderboerderij (afname € 57.000)
Bij beëindiging van de activiteiten van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderijen Apeldoorn in 2006, kregen wij € 250.000 voor het oprichten van een nieuwe kinderboerderij. Dit geld is ook bedoeld voor projecten en investeringen die rechtstreeks of zijdelings verband houden met de bestaande kinderboerderijen. We stoppen elk jaar vanuit de algemene middelen geld in deze voorziening voor inflatiecorrectie, volgens uw besluit daarover. Dat hebben we ook in 2017 gedaan.

Voorziening onderhoud vastgoedbedrijf Apeldoorn (toename € 0,1 miljoen)
Deze voorziening hebben we in 2010 ingesteld in kader van het project Professionalisering Vastgoed. Met deze voorziening is het zeker dat we genoeg geld hebben om tijdens de levensduur van het vastgoed het instandhoudingsonderhoud uit te voeren dat we als eigenaar moeten doen. Dit geldt zowel voor onze eigen huisvesting als voor vastgoed dat we aan anderen hebben verhuurd. We stoppen elk jaar geld in de voorziening  op basis van actuele meerjarenonderhoudsplannen (mjop’s) met een looptijd van 20 jaar. Onderhoud van panden waarvoor we nog geen mjop hebben gemaakt, betalen we vanuit de exploitatie.
Hier horen geen onderwijsgebouwen bij. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van die gebouwen ligt volgens de wet bij de schoolbesturen.
Het eigenarenonderhoud van Omnisport, CODA, Orpheus en Accres wordt tot nu toe uitgevoerd door de huurder. Die krijgt daarvoor een subsidie van ons.

Voorziening groot onderhoud stadhuis (toename € 0,1 miljoen)
In 2016 is er een nieuw meerjarig onderhoudsplan (mjop) voor het stadhuis opgesteld voor de periode 2017 t/m 2036. In dit mjop is rekening gehouden met Huis van de Stad met ingang van 2020. Om het groot onderhoud voor de komende 20 jaar te kunnen financieren, is een jaarlijkse storting van € 100.000 nodig.

Voorziening Huisvuilrechten (toename van € 0,8 miljoen)
Voorheen was deze voorziening een reserve. In verband met het egaliserende karakter van tarieven is de reserve omgevormd naar een voorziening. In juni 2017 is het afvalplan “Recycleservice 2025” vastgesteld. Daarbij is besloten in 2018 de reserve niet te maximeren en hierover en over de tariefstelling bij de begroting 2019 verder besluiten te nemen.  

Voorziening Exploitatie Begraafplaatsen (toename € 0,1 miljoen)
Voorheen was deze voorziening een reserve. In verband met het egaliserende karakter van tarieven is de reserve omgevormd naar een voorziening. We hebben de opbrengst van het begraven en (verlenging van) onderhoud in deze voorziening gestort. We hebben er geld uit gehaald voor kosten die we hebben gemaakt voor het beheren en onderhouden van de begraafplaatsen.

Voorziening Egalisatie Bouwleges (toename € 2,3 miljoen)
Voorheen was deze voorziening een reserve. In verband met het egaliserende karakter van tarieven is de reserve omgevormd naar een voorziening. Het saldo van deze voormalige reserve is € 3,1 miljoen per 31 december 2017. In 2017 ontvingen we ruim € 2,4 miljoen meer aan bouwleges dan we hadden verwacht. Dat komt omdat we meer vergunningen in behandeling hebben genomen en er ook meer vergunningen met ene hogere bouwsom zijn ingediend. De extra kosten zijn € 200.000, zodat er per saldo ruim € 2,2 miljoen wordt toegevoegd aan de voorziening.