Ambitie van het programma

De gemeente Apeldoorn wil een excellent functionerende organisatie zijn. Dat betekent dat de bedrijfsvoeringsprocessen optimaal ingericht zijn zodat deze de primaire gemeentelijke processen goed ondersteunen. Het financieel beheer is op orde. Dat betekent dat adequate informatie over geld, prestaties en risico’s beschikbaar is, zodat bestuur en management een betrouwbare basis hebben voor beslissingen. We beschikken over deskundig - en in alle opzichten voor haar taak toegerust personeel, dat in een organisatie werkt die niet belemmerend werkt, maar juist helpend is. De informatievoorziening is op orde en speelt soepel in op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Speerpunten van beleid

Financiën
Het verbeteren van de Interne Beheersing is een belangrijk speerpunt van Financiën. De decentralisaties binnen het sociaal domein brengen omvangrijke nieuwe Interne Controle-  en verslagleggingsvraagstukken met zich mee. Daarbij willen we de kwaliteit van de Interne Beheersing verhogen door meer controles in te bouwen in het werkproces zelf. Dit in plaats van achteraf allerlei aparte controles uit te voeren. Daarnaast willen we werken aan het door ontwikkelen van de interne (financiële) informatievoorziening op het gebied van bedrijfsvoering via een optimale benutting van ICT systemen (Business Intelligence).

Personeel en organisatie
De organisatie ontwikkelt zich ‘Door’ tot een excellente organisatie. Vanuit de kernwaarden Betrokken, Uitnodigend en Slagvaardig gebeurt dat, maar ook betrouwbaarheid, veerkracht en resultaatgerichtheid zijn sleutelbegrippen. Om daaraan te kunnen voldoen is het nodig dat de inzet van personeel flexibeler wordt dan voorheen het geval was. Het Stadhuis zal, naast het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud, aangepast worden aan de meer flexibele manier van werken.

Informatievoorziening
Informatievoorziening blijft zich met grote snelheid ontwikkelen. Het op een slimme manier gebruiken van informatie is noodzakelijk om de doelstellingen van onze gemeente ook in de toekomst te kunnen behalen. We willen betere - en sneller beschikbare informatie, zonder dat we de informatieveiligheid en privacy van onze burgers uit het oog verliezen.

Juridische advisering en kwaliteitszorg
De gemeente Apeldoorn functioneert in de rechtstaat en houdt zich aan wet- en regelgeving. De juridische wereld is voortdurend in beweging. Wetgeving wijzigt, er komt nieuwe jurisprudentie. Als gemeente blijven we bij en zijn we op tijd voorbereid, zodanig dat we geen onaanvaardbare risico’s lopen en toch de bestuurlijke doelen en effecten bereiken.

Lasten

€ 54,9 k

Baten

€ 10,3 k