2.3.4  Voorraden

Hieronder ziet u de stand van de voorraden per 31 december 2016 en 31 december 2017.

(bedragen x € 1.000,-)

03 Voorraden

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

Onderhanden werk

03.3

In exploitatie genomen bouwgronden

158.869

149.181

9.688

03.4

Voorziening in exploitatie genomen bouwgronden

-89.205

-93.882

4.677

69.664

55.299

14.365

Overige gronden

03.5

Overige grond- en hulpstoffen

44

11

33

44

11

33

Overige onderhanden werk

03.6

Overige onderhanden werk

430

-430

430

-430

Overige

03.7

Vooruitbetalignen

53

74

-21

53

74

-21

Totaal

voorraden

69.761

55.814

13.948

In exploitatie genomen bouwgronden (03.3 en 03.4)
De boekwaarde van de gronden die in exploitatie zijn (IEG), veranderen elk jaar met het saldo van kosten en opbrengsten. De bruto boekwaarde (onderdeel 03.1) van de IEG gronden, is in 2017 € 3,6 miljoen hoger geworden. De in 2017 gerealiseerde kosten zijn aan de boekwaarde toegevoegd, de opbrengsten hebben we op de voorraad in mindering gebracht. Ook de winstneming is toegevoegd aan de boekwaarde van de verschillende complexen.

De mutatie van de IEG in 2017 wordt in de onderstaande tabel in totaal weergegeven.

(bedragen x € 1.000,-)

03 Voorraden

31-12-2016

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2017

Onderh werk

03.3

In exploitatie genomen bouwgronden

149.181

152.819

De grootste veranderingen in 2017 zijn geweest (in miljoen euro):

Kosten (verhogen de boekwaarde)

Bouw- en woonrijpmaken

+ €

3,9

Rente

+ €

3,4

Apparaatskosten

+ €

3,3

Verwervingen

+ €

1,6

Exploitatiekosten panden/percelen

+ €

0,4

Overige kosten

+ €

0,3

+ €

12,9

Opbrengsten (verlagen de boekwaarde)

Verkoop bouwrijpe grond

- €

-23,9

Exploitatieopbrengsten panden/percelen

- €

-1,1

Overige opbrengsten

- €

-3,2

- €

-28,2

Winstnames (verhogen de boekwaarde)

+ €

19,0

We hebben verliesvoorzieningen voor de IEG (03.2) gemaakt voor het deel van de boekwaarde dat we in de toekomst naar verwachting niet meer zullen terugverdienen. Deze zijn voor de IEG per saldo met € 4,9 miljoen afgenomen.
De belangrijkste toevoegingen zijn de jaarlijkse reguliere toevoeging van 2% rente zijnde € 1,9 miljoen per 1 januari 2017. Voor de Ecofactorij hebben we € 0,7 miljoen toegevoegd en voor een aantal overige complexen een kleine dotatie van in totaal € 0,3 miljoen.
De grootste afnames van de verliesvoorzieningen zijn:

  • Groot Zonnehoeve (algemene en projectspecifieke voorziening) € 7,3 miljoen
  • Zuidbroek € 0,4 miljoen
  • Kanaaloevers Haven Centrum € 0,1 miljoen

Overige gronden (03.3 en 03.4)
Onder de Overige gronden hebben we de gronden opgenomen van de complexen Kieveen en Kanaalzone Remeha. Voor Kieveen geldt dat u voor dit complex heeft besloten de ontwikkelmogelijkheden nog nader te bekijken, afhankelijk of er vanuit de markt behoefte aan kavels in de betreffende locatie is. Vorig jaar stonden deze gronden nog onder de materiële vaste activa.
Voor Kanaalzone Remeha hebben we een overeenkomst met een ontwikkelaar gesloten waarbij wij de planologische procedure voeren om het gebied te transformeren tot woningbouwlocatie. Voor de levering van de grond hebben wij een specifieke einddatum afgesproken.
De boekwaarde (03.3) is met € 0,1 miljoen afgenomen, voornamelijk als gevolg van ontvangen exploitatieopbrengsten van de opstallen.
We hebben deze gronden gewaardeerd op de huidige marktwaarde. De verliesvoorziening (03.4) hebben we hierdoor met € 0,2 miljoen moeten verhogen.

Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf

Hieronder ziet u een overzicht van het geïnvesteerd vermogen  van de verschillende complexen van het Grondbedrijf verdeeld over de voorraden (in exploitatie genomen bouwgronden en overige gronden) en de materiële vaste activa (strategische gronden). Het totaal netto geïnvesteerd vermogen bedraagt per 31 december 2017 € 69,7 miljoen (2016 € 61,2 miljoen).

Geïnvesteerd vermogen Grondbedrijf
(bedragen x € 1.000)

Voorraden

In exploitatie genomen bouwgronden:

Complex

31-12-2017

31-12-2016

mutatie

Kanaalzone Vlijt 1b

47

26

21

Kanaalzone Kwekerij

-1.168

-1.185

17

Kanaalzone Pilot Zuid

-284

-398

114

Zonnehoeve

14.370

20.482

-6.112

Zuidbroek

94.722

98.234

-3.512

Kanaaloevers Haven Centrum

8.003

8.698

-695

Kanaaloevers Welgelegen

1.635

-595

2.230

WC Anklaar

-5.483

-5.941

458

Zuid West Poort

5.338

5.343

-5

Noord Oost Poort

4.488

2.543

1.945

Ecofactorij

21.933

22.686

-753

De Voorwaarts

3.796

698

3.098

Diverse kleine grondbedrijfprojecten

69

92

-23

Projecten restcomplexen

4.995

-1.767

6.762

Weteringsebroek bouwgrond (voor rekening alg. dienst)

358

337

21

Subtotaal

152.819

149.253

3.566

Verliesvoorzieningen

Zonnehoeve

0

-7.184

7.184

Zuidbroek

-75.750

-74.629

-1.121

Kanaaloevers Haven Centrum

-7.092

-7.057

-35

Zuid West Poort Norel

-493

-479

-14

Ecofactorij

-901

-238

-663

Diverse kleine grondbedrijfprojecten

-193

-

-193

Projecten restcomplexen

-905

-737

-168

Algemene verliesvoorziening Kantoren

-3.629

-3.558

-71

Subtotaal

-88.963

-93.882

4.916

Nettoboekwaarde van de in expl. genomen bouwgronden

63.856

55.371

8.485

Overige grond- en hulpstoffen1)

Complex

31-12-2017

31-12-2016

mutatie

Kanaalzone Remeha

4.871

4.887

-16

Kieveen

7.218

7.067

151

Subtotaal

12.089

11.954

135

Verliesvoorzieningen

Kieveen

-6.281

-6.039

-242

Subtotaal

-6.281

-6.039

-242

Nettoboekwaarde overige grond- en hulpstoffen

5.808

5.915

-107

Totaal voorraad

164.908

161.207

3.701

Totaal voorziening tekorten exploitaties

-95.244

-99.921

4.677

Totaal netto voorraad

69.664

61.286

8.378

1) De categorie NIEGG-complexen met stellig voornemen is in de gewijzigde regels van de BBV per 1 januari 2016 opgeheven. De boekwaarden zijn vanaf boekjaar 2016 opgenomen onder de Overige grond- en hulpstoffen. Vorig jaar waren deze in de balans onder de Materiële vaste activa gerubriceerd. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de cijfers van vorig jaar onder de juiste categorie opgenomen.
.