Bijlage E

Specificatie over te boeken kredieten

Datum

Omschrijving investering

Toegekend

Uitgaven op

Restantkrediet

Over te

Toelichting

start

krediet

het krediet

per

boeken

investering

t/m 2017

31-12-2017

restantkrediet

naar 2018

Veiligheid en recht

1-1-2015

Mobiel handh THOR

100.000

0

100.000

100.000

Deze investering is uitgesteld.

TOTAAL VEILIGHIED EN RECHT

100.000

0

100.000

100.000

Informatievoorziening

1-1-2014

Verv telefooncentr

400.000

653.829

-253.829

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Verv Gen. appl. 2017

195.000

0

195.000

195.000

Bestemd voor de aanpassing en/of vervanging van generieke applicaties

1-1-2016

TIS 2016

330.000

135.026

194.974

190.000

Bestemd voor reeds bestelde storage- en back up/restoresystemen

1-1-2016

TIS innovatie 2016

100.000

67.365

32.635

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

TIS 2015

915.000

414.723

500.277

475.000

Bestemd voor reeds bestelde netwerkcomponenten en storage- en back up/restoresystemen (zie bestemmingsvoorstel)

1-1-2015

I-Nup 2015

325.000

79.082

245.918

245.000

De implementatie van de Apeldoornse basisregistraties is vertraagd (zie bestemmingsvoorstel)

1-1-2016

Verv Gen appl 2016

375.000

249.187

125.813

125.000

Dit restantkrediet is bestemd voor de implementatie van koppelingen met het DMS

1-1-2016

Coda vervanging

50.000

0

50.000

50.000

Dit krediet is bestemd voor een noodzakelijke update van Coda (zie bestemmingsvoorstel)

1-1-2017

Routine-inv RI

20.000

7.022

12.978

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

TIS 2017

375.000

55.943

319.057

270.000

Dit krediet is bestemd voor de aanschaf van servers (o.a. vanwege Huis van de Stad)

1-1-2017

Innovatie TIS 2017

100.000

0

100.000

100.000

Bestemd voor reeds bestelde storage- en back up/restoresystemen

1-1-2017

2e computerruimte

600.000

0

600.000

600.000

Bestemd voor de in 2018 geplande verhuizing van de 2e computerruimte

1-1-2017

Verv. Tools 2017

90.000

0

90.000

90.000

Bestemd voor de aanschaf van een software monitoring tool en een securitytool

1-1-2017

I-Nup 2017

175.000

0

175.000

175.000

De implementatie van de Apeldoornse basisregistraties is vertraagd

1-1-2017

BRP 2017

74.000

0

74.000

74.000

Dit krediet is bestemd voor de voorbereiding van de vervanging van het huidige systeem

TOTAAL INFORMATIEVOORZIENING

4.124.000

1.662.177

2.461.823

2.589.000

Jeugd, zorg en Welzijn

1-1-2009

Kopersld 5 Gong BSO

530.365

481.298

49.067

49.067

Het restantkrediet wordt middels de invulling van de kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 (onderdeel de Maten) aangevuld.

1-1-2009

Vleugel Zbr bouwk pr

2.332.633

2.441.272

-108.639

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2011

Kampheuvellaan 60

2.729.841

2.528.816

201.025

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2012

Agricolastraat 36

1.849.697

1.869.136

-19.439

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Renovatie 19 gymz.

4.097.386

4.372.218

-274.832

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Gijsbrechtgaarde 110

2.457.242

600.000

1.857.242

1.857.242

Dit oorspronkelijke nieuwbouwplan is eind 2016 omgezet naar een renovatieplan van het leegkomende schoolgebouw van de basisschool Het Gilde. De renovatie is eind 2017 gestart.

1-1-2016

Gentiaanstr.594 ren.

1.395.580

1.396.201

-621

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Texandriln 30 renov.

1.168.451

100.000

1.068.451

1.068.451

De uitvoering van deze renovatie is in 2017 gestart en loopt door in 2018

1-5-2017

Sportp Orderbos 19

950.000

941.126

8.874

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2017

Planontw.scholen

100.000

0

100.000

100.000

Dit krediet is nodig voor de planontwikkeling van de schoten in de Maten en Ugchelen

1-12-2017

Verduurzaaming onderwijshuisvesting

950.000

6.631

943.369

943.369

Meerjarig project.

1-1-2017

Spoedaanvr. OHV 2017

500.000

0

500.000

500.000

De kredietruimte spoedaanvragen 2017 wordt ingezet voor de invulling van de kadernota onderwijshuisvesting.

TOTAAL JEUGD, ZORG EN WELZIJN

19.061.195

14.736.697

4.324.498

4.518.129

Vastgoed en grond

1-1-2016/1-1-2017

Huis van de stad

27.800.000

948.850

26.851.150

26.851.150

Meerjarig project, loopt door t/m 2020.

9-1-2017

Erfpacht Fluitersweg

84.990

84.990

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-12-2017

Erfp.Pecobo IJsseld.

1.571.225

1.571.225

0

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2015

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

8.420.000

999.449

7.420.551

7.420.551

Meerjarig project, is gestart in 2015.

1-9-2016

Renov. theehuis B&B

245.000

229.429

15.571

0

Krediet kan worden afgesloten.

1-1-2016

Marktstraat 12 rijwi

170.000

0

170.000

0

De overheveling vanuit Grondbedrijf naar Vastgoedbedrijf vindt in 2018 plaats nà renovatie 2017

1-1-2010

Voss 299 CODA herste

146.300

44.582

101.718

101.718

In 2017 is de architect voor de verbouw van CODA gecontracteerd en zijn de ontwerpwerkzaamheden opgestart. In de eerste helft van 2018 worden de plannen uitgewerkt en naar verwachting starten de bouwwerkzaamheden medio 2018. Werkzaamheden worden gecombineerd met andere aanpassingen aan het pand.

1-1-2017

Zwitsal& Zwitsalpark

4.000.000

230.820

3.769.180

3.769.180

Uirtvoering openbare ruimte vindt met name plaats in 2017/2018.

1-1-2017

Werkgebouw Noord

6.480.000

261.351

6.218.649

6.218.649

Het project loopt tot eind 2018.

TOTAAL VASTGOED EN GROND

48.917.515

4.370.695

44.546.820

44.361.248

Ruimtelijke leefomgeving

1-1-2014

Grp: Beken en spreng

12.534.819

4.331.766

8.203.053

8.203.053

projecten lopen door tot 2035

1-1-2015

Verv. inv riool 2015

0

0

0

projecten lopen door

1-7-2016

Klimaat-adaptatie

9.887.676

0

9.887.676

0

projecten klimaatadaptatie lopen door. Investeringsomvang is die van de meerjaren raming cf de periode van het rioolplan. In 2017 is € 1.861.925 besteed t.l.v. de voorziening

15-3-2017

Afkopp.4 flats lekst

35.383

0

35.383

0

Is opgenomen in het krediet klimaatadaptatie

1-4-2017

Verb.entree Schoone

500.000

5.904

494.096

494.096

Project loopt door tot in 2018.

4-4-2017

Verb.entree CODA

1.000.000

23.148

976.852

976.852

Project loopt door tot in 2018.

8-7-2017

Afk.V.C. Mheenpark

58.600

0

58.600

0

Is opgenomen in het krediet klimaatadaptatie

1-1-2017

Fietsp.KNoord-Dev.st

405.000

194.559

210.441

210.441

project zal medio 2018 volledig gerealiseerd zijn.

1-7-2017

Knelpunten riolering

1.561.212

130.730

1.430.482

1.430.482

projecten knelpunten riolering lopen door - periode rioolplan

1-6-2017

KP Ln v Spitsbergen

220.000

0

220.000

220.000

project loopt door

1-6-2017

Herinr.Leienplein

100.000

1.516

98.484

98.484

project loopt door

1-1-2017

Vk.visie17-20- 40 jr

7.876.500

0

7.876.500

7.876.500

Een aantal projecten /onderdelen uit de verkeersvisie is uitgevoerd en een aantal zijn ter hand genomen, maar lopen nog door naar 2018. Ook wordt een aantal projecten pas in 2018 of 2019 gestart in samenhang met andere projecten.
Het experiment upgrade OV knooppunt (€ 100.000) is om kosten technische reden nog niet in 2017 uitgevoerd. Alternatieven zijn onderzocht, het project komt in de eerste helft van 2018 aan bod. Het fietspad Sluisoordlaan (€ 124.000) wordt aangelegd in combinatie met de oplevering van het nieuwe winkelcentrum Anklaar in 2019. De aanpassing fiets doorstroom as Hofstraat (€ 170.000) wordt in 2019 in combinatie met het onderhoud aan de Hofsstraat opgepakt. De aanpassing fiets doorstroom as Stationsstraat (€ 90.000) koppelen we ook aan aanpassing Hofstraat. De aanleg fietspad Kanaalzone (€ 215.000) is voor een deel uitgevoerd, het resterend deel komt in 2018 aan bod voor noordelijke deel. De uitbreiding van de Laan van 7 huizen (€ 468.000) wordt aangelegd in combinatie met het winkelcentrum Anklaar in 2019. Schoolroutes veilig maken is afgerond en de realisatie PRIS is al voor een groot deel uitgevoerd. De investering in laadpalen (€ 100.000) nemen we mee in concessie met provincie in 2018.

1-1-2017

Vk.visie17-20- 25 jr

340.000

0

340.000

340.000

1-1-2017

Vk.visie17-20- 20 jr

150.000

0

150.000

150.000

1-1-2017

Realisatie PRIS

250.000

190.795

59.205

59.205

1-1-2017

Openb.verl.Elsboswg

55.000

55.000

0

0

krediet uit de verkeersvisie is afgerond

1-1-2017

Verv.fietspad.tegels

85.000

85.000

0

0

krediet uit de verkeersvisie is afgerond

1-1-2011

Park.app PG div.gara

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000

vervanging parkeerapparatuur zal naar verwachting in 2018 en 2019 starten

TOTAAL RUIMTELIJKE LEEFOMGEVING

36.059.190

5.018.419

31.040.771

21.059.113

Beheer en onderhoud

1-1-2016

Inv 2016 ivm WUW

58.900

68.383

-9.483

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2017

Routine inv. 2017

592.023

0

592.023

Dit betreft het verzamelbudget.

1-1-2015

1-ZRG-69 VW e-UP

22.454

22.154

300

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2015

Verv. inv. riolering

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-12-2015

HR-654-H seat leon

21.050

21.232

-182

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2016

verz.budget vvmiddel

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016

verz.budget conc.vvm

0

0

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

V-690-DT Fiat Doblo1

27.650

35.889

-8.239

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

V-007-DV Fiat Doblo2

27.650

40.020

-12.370

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

09-BJB-5 Iveco Daily

72.230

75.119

-2.889

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2016

V-878-DZ.Fiat Doblo

34.700

35.889

-1.189

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

V-985-DX.Fiat Ducato

50.461

51.584

-1.123

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

08-BJB-5 Iveco Daily

72.230

74.804

-2.574

Krediet kan worden afgelsoten.

1-6-2016

V-986-DX.Fiat Ducato

50.461

51.584

-1.123

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2017

Verhardingen 2017

3.280.316

3.960.235

-679.919

1.236.374

Door een BBV wijziging waarbij vervangingen geactiveerd moeten worden is een deel van het budget niet opgenomen in kredieten maar zijn exploitatietechnisch komen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve. De werkelijke uitgaven zijn op de kredieten terecht gekomen wat leidt tot een overschrijding op de kredieten. Voorbeelden van projecten zijn de Laan van Zevenhuizen, Berg en Bos, Dorpstraat Beekbergen, Voorsterweg Loenen en Amersfoortseweg. Een aantal van deze projecten hebben een langere voorbereidingstijd gehad waardoor ze in 2018 worden opgeleverd. Tevens zijn er een aantal projecten die nagenoeg gereed zijn en begin 2018 worden opgeleverd. De eindfacturen hiervan dienen nog te komen.

1-1-2017

Verhard. elem. 2017

2.454.450

1.678.297

776.153

1.728.309

Door een BBV wijziging waarbij vervangingen geactiveerd moeten worden is een deel van het budget niet opgenomen in kredieten maar zijn exploitatietechnisch komen vrij te vallen ten gunste van de algemene reserve. De werkelijke uitgaven zijn op de kredieten terecht gekomen wat leidt tot een overschrijding op de kredieten. Voorbeelden van projecten zijn De Parken, Uddel en de Merellaan. Deze projecten zijn nagenoeg gereed en worden begin 2018 opgeleverd. Eindfacturen dienen nog te komen.

1-1-2017

Bruggen 2017

380.980

180.485

200.495

200.495

Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van de brug aan de Landdrostlaan. Aanbesteding heeft in 2017 plaatsgevonden, project loopt door in 2018 Volgens planning wordt het project in mei 2018 opgeleverd.

1-1-2017

Armaturen 2017

426.359

94.402

331.957

240.000

Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van lichtmastarmaturen in multi gefinancierde projecten. Deze projecten zijn gestart in 2017, oplevering vindt plaats in de loop van 2018. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in 2018.

1-1-2017

Masten 2017

426.359

287.967

138.392

113.000

Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van lichtmastarmaturen in multi gefinancierde projecten. Deze projecten zijn gestart in 2017, oplevering vindt plaats in de loop van 2018. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in 2018.

1-1-2017

VRI's 2017

383.740

226.637

157.103

157.103

Restant krediet dient ter dekking van de vervanging van verkeersregelinstallaties (vri's) in multigefinancierde projecten die in 2017 gestart zijn en in de loop van 2018 worden afgerond. Tevens zijn er verplichtingen aangegaan in 2017, de facturen hiervan komen in 2018.

1-1-2017

Groenaanleg 2017

121.380

119.459

1.921

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2017

Bomen 2017

69.720

67.718

2.002

Krediet kan worden afgelsoten.

1-1-2017

Speelvoorzien. 2017

125.094

101.414

23.681

23.681

Inspraak van buurtbewoners heeft geleid tot vertraging in de bestelling van speeltoestellen. Naast deze vertraging zorgen lange levertijden van de toestellen ervoor dat levering begin 2018 plaatsvindt.

1-2-2017

V-604-DZ Fiat Doblo

27.650

35.889

-8.239

Krediet kan worden afgelsoten.

1-2-2017

V-298-DZ Fiat Doblo

27.650

35.889

-8.239

Krediet kan worden afgelsoten.

20-2-2017

Holder C250 werktuig

93.000

75.650

17.350

Krediet kan worden afgelsoten.

20-2-2017

Toro GM 4010 cirkelm

26.000

26.000

0

Krediet kan worden afgelsoten.

20-2-2017

Toro GM 4010 cirkelm

26.000

26.000

0

Krediet kan worden afgelsoten.

15-3-2017

V-062-GGToyota Hilux

39.625

43.769

-4.144

Krediet kan worden afgelsoten.

15-4-2017

V-363-FJDaily 35C12v

55.000

67.482

-12.482

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2017

John.Deere 3045 R tr

45.000

38.100

6.900

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2017

John Deere 3045 R tr

45.000

38.100

6.900

Krediet kan worden afgelsoten.

15-4-2017

John Deere 6110 R tr

70.000

67.715

2.285

Krediet kan worden afgelsoten.

15-5-2017

V-524-HV VWtransport

60.000

67.037

-7.037

Krediet kan worden afgelsoten.

1-5-2017

V-906-GP Fiat Ducato

45.000

45.991

-991

Krediet kan worden afgelsoten.

1-8-2017

23/BJN/1 Iveco Daily

73.703

73.703

0

Krediet kan worden afgelsoten.

1-7-2017

Mat. gladheidsbestr.

192.420

212.490

-20.070

Krediet kan worden afgelsoten.

1-11-2017

veegmach.parkeergar.

25.000

0

25.000

Krediet kan worden afgelsoten.

1-9-2017

V-127-FJ Fiat Ducato

20.750

20.414

336

Krediet kan worden afgelsoten.

1-9-2017

V-425-HZ Fiat Ducato

20.750

20.414

336

Krediet kan worden afgelsoten.

TOTAAL BEHEER EN ONDERHOUD

9.590.755

8.087.915

1.502.841

3.698.961

Publiek, ondernemen en wijken

1-1-2015

Inrichting SC

50.000

30.270

19.731

19.731

Voor dit krediet vindt u een voorstel bij deze jaarstukken.

1-1-2015

Verb electra markten

37.000

10.122

26.878

26.878

Voor dit krediet vindt u een voorstel bij deze jaarstukken.

1-1-2015

Herinrichting trouwz

87.500

44.432

43.068

43.068

Krediet kan worden afgelsoten.

TOTAAL Publiek, ondernemen en wijken

174.500

84.823

89.677

89.677

Shared Service Center

1-7-2012

Dienstauto college

58.000

57.569

431

0

Krediet kan worden afgelsoten.

TOTAAL SHARED SERVICE CENTER

58.000

57.569

431

0

TOTAAL GENERAAL

118.085.155

34.018.295

84.066.861

76.416.128