1.2.5.4 Vermogenspositie van het Grondbedrijf

Winstgevendheid

Verwachte winst
We geven elk jaar bij het MPG een actueel overzicht van de winst die we verwachten van alle complexen van het Grondbedrijf bij elkaar. Op basis van het MPG 2017 zijn we in de begroting voor 2017 uitgegaan van een winst van € 5,20 miljoen. In de Turap hebben we de verwachte winst verhoogd naar € 6,60 miljoen.

Gerealiseerde winst

De winsten zijn € 13,8 miljoen hoger uitgevallen dan we hadden begroot. Dit wordt veroorzaakt door meerdere mutaties. De belangrijkste oorzaak is de gewijzigde regel van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inzake tussentijdse winstneming. De winstneming dient voortaan plaats te vinden o.b.v. de zogenaamde percentage of completion method (POC). Deze komt op hoofdlijnen hierop neer dat de winst naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten moet worden genomen. Door deze wijziging in de regelgeving en systematiek moeten we in 2017 € 13,7 miljoen meer winst nemen.
Met de oude systematiek zou de winstneming € 5,32 zijn geweest, € 0,12 miljoen hoger dan begroot.

Overzicht gerealiseerde winsten in 2017
(bedragen x € 1.000)

oud

aanv. POC

totaal

De Voorwaarts

3.202

3.202

Noord Oost Poort

2.600

2.600

Kanaaloevers Welgelegen

1.633

1.633

PWA-Zone

100

184

284

Groot Zonnehoeve

193

193

Anklaar

200

-46

154

Erfpacht

481

481

Restcomplexen en overige kleine projecten

4.460

5.962

10.422

Verkoop MVA panden en percelen

80

80

Totale winst 2017

5.321

13.728

19.049

Onder de restcomplexen en overige kleine projecten zijn opgenomen:

· Woudhuis

1.412

· Osseveld Oost

960

· Apeldoorn Noord

2.904

· Malkenschoten

1.071

· Meubelplein

315

· Station Zuid ROC

2.272

· Overige eigendommen

1.488

10.422

Gerealiseerde afboekingen

Voor de panden en percelen die onder de strategische gronden (MVA) vallen, de voormalige NIEGG-complexen, vergelijken we elk jaar de boekwaarde met huidige marktwaarde. Als het nodig is, boeken we een hogere boekwaarde af.
In 2017 hebben wij alleen voor het complex Marktstraat/Beekstraat een afboeking hoeven te doen voor € 113.000

Verliesvoorzieningen
In het overzicht hieronder ziet u per complex het verloop van de verliesvoorzieningen in 2017.

Verliesvoorzieningen 2017
(bedragen x € 1.000)

stand 1 januari

rente

vrijval/ dotatie

stand 31 dec.

In exploitatie genomen gronden

Zuidbroek

74.629

1.493

-372

75.750

Kanaaloevers Haven Centrum

7.057

141

-106

7.092

Groot Zonnehoeve 1)

2.817

56

-2.873

0

Algemene voorziening Zonnehoeve 1)

4.367

87

-4.454

0

Zuidwest Poort Norel

479

9

5

493

Ecofactorij

238

5

658

901

Restcomplexen en overige kleine projecten

737

15

346

1.098

Kantorenlocaties

3.558

71

3.629

Overige gronden

Kieveen

6.039

121

121

6.281

Totaal voorzieningen 2017

99.921

1.998

-6.675

95.244

1)   De projectspecifieke en algemene verliesvoorziening voor Groot Zonnehoeve hebben in 2017 laten vrijvallen als gevolg van besluitvorming door de raad in 2017.

Algemene reserve Grondbedrijf
In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de algemene reserve van het Grondbedrijf (ARG) in 2017 na verwerking van het resultaat.

Verloop algemene reserve grondbedrijf 2017
(bedragen x € 1 miljoen)

Stand per 1 januari 2017

20,22

Winstafdracht aan concern

-5,00

Rentebijschrijving

0,33

Winstneming

19,00

Afboekingen

-0,10

Mutatie verliesvoorzieningen

6,70

Doorbelasting kosten eenheid Vastgoed & Grond

-0,45

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

-0,10

Stand per 31 december 2017

40,60

Totaaloverzicht van de resultaten van het Grondbedrijf over 2017

Overzicht resultaten Grondbedrijf 2017
(bedragen v € 1 miljoen)

Winst-
neming

Afwaar-
dering

Verlies-
voorziening

Totaal

IEG (in exploitatie genomen gronden)

Woningbouw

Kanaaloevers Welgelegen

1,6

Kanaaloevers Haven Centrum

0,1

Groot Zonnehoeve

0,2

7,3

PWA-zone

0,3

Zuidbroek Wonen

0,4

Restcomplexen en overige kleine projecten

10,4

-0,3

subtotaal IEG woningbouw

12,5

0,0

7,5

20,0

Bedrijventerreinen en Overig

De Voorwaarts

3,2

Noord Oost Poort

2,6

Anklaar

0,1

Ecofactorij

-0,7

Erfpachtcomplex

0,5

Uren Vastgoed & Grond

-0,5

Voorziening dubieuze debiteuren

-0,1

subtotaal IEG bedrijventerreinen en overig

6,4

-0,5

-0,8

5,1

Totaal IEG

18,9

-0,5

6,7

25,1

Strategische gronden (MVA)/Overige gronden

Woningbouw

Diversen

0,1

-0,1

subtotaal MVA woningbouw

0,1

-0,1

0,0

0,0

Bedrijventerreinen en Overig

Kieveen

-0,1

subtotaal bedrijventerreinen en overig

0,0

0,0

-0,1

0,0

Totaal Strategische/Overige gronden

0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Totaal IEG en Strategische/Ov. gronden

19,0

-0,6

6,6

25,0

Toelichting bij het overzicht resultaten Grondbedrijf 2017
Het resultaat van het Grondbedrijf over 2017 is in totaal € 25,0 miljoen positief. Dat is voornamelijk binnen de complexen van de in exploitatie genomen gronden (IEG) gerealiseerd, een een klein voordeel van € 0,1 miljoen bij de strategische gronden (de voormalige NIEGG-complexen). In de begroting over 2017 hadden we een positief saldo van € 4,8 miljoen opgenomen. Er is dus een voordeel van €  20,2 miljoen ten opzichte van de begroting.

Samenvatting resultaat Grondbedrijf 2017 (bedragen x € 1 miljoen)

Resultaat grondbedrijf 2017
(bedragen x € 1 miljoen)

Begroot

Werkelijk

Afwijking t.o.v. begroting

Doorbelasting apparaatskosten Vastgoed & Grond

-0,4

-0,5

-0,1

N

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

0,0

-0,1

-0,1

N

Afwaardering strategische gronden (MVA)

0,0

-0,1

-0,1

N

Winstneming

5,2

19,0

13,8

V

Dotatie verliesvoorzieningen

0,0

-1,1

-1,1

N

Vrijval verliesvoorzieningen

0,0

7,8

7,8

V

Totaal

4,8

25,0

20,2

V

De grootste afwijking t.o.v. de begroting is de hogere winstneming. Zoals onder het kopje Winstgevendheid is aangegeven zijn de resultaatbepalingsregels door de commissie BBV gewijzigd, waardoor we in 2017 € 13,7 miljoen meer winst moesten nemen dan we zouden doen o.b.v. onze oude methodiek.
De mutaties in de verliesvoorzieningen begroten we niet, omdat we bij het actualiseren van de grondexploitatiebegrotingen voor het nieuwe jaar en verder rekening houden met alle op dat moment bekende projectrisico’s.
In werkelijkheid hebben we € 1,1 miljoen moeten toevoegen aan de verliesvoorzieningen:

  • € 0,7 miljoen Ecofactorij
  • € 0,4 miljoen diverse complexen

Een bedrag van € 7,8 miljoen viel vrij bij de verliesvoorzieningen. De grootste vrijval was € 7,3 miljoen wegens het opheffen van de verliesvoorzieningen voor Groot Zonnehoeve n.a.v. de besluitvorming van de raad over Groot Zonnehoeve. De voorziening voor Zuidbroek konden we met € 0,4 miljoen verminderen en die Kanaaloevers Haven Centrum met € 0,1 miljoen.

U vindt informatie over de projecten in de verantwoording onder programma 9, doelstelling 6 en taakveld 8.2 Grondexploitatie, in deze jaarrekening. De balansposities met de boekwaarde per complex staan in de toelichting op de balans bij de post Voorraden. In de paragraaf Weerstandsvermogen leest u over de risico’s van het Grondbedrijf. Een uitgebreide beschrijving van (de resultaten van) het Grondbedrijf vindt u in het MPG 2018.