Rentetoerekening

Wijziging berekening toe te rekenen rente
In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) zijn onder andere wijzigingen ten aanzien van de doorberekening van de rente voorgeschreven. In het verleden waren gemeenten vrij om zelf te bepalen hoe zij de rentekosten in de begroting opnamen. Veelal gebeurde dit middels een vorm van renteomslagpercentage, in onze gemeente hanteerden wij marktconforme rentepercentages. Het nieuwe renteomslagpercentage dient op een éénduidige wijze berekend te worden door alle gemeenten, zodat onderlinge vergelijkbaarheid toeneemt en beter aansluit bij de werkelijke rentekosten. Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft tussen de rentekosten en rentedekking binnen de begroting en rekening. Dit schema komt uit de nieuwe voorschriften die over 2017 nog facultatief waren.

Renteschema (bedragen *€ 1.000)

Begroting 2017 incl wijziging

Rekening 2017

a

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

14.734

14.348

b

De externe rentebaten (idem)

-2.889

-3.288

c

Saldo rentelasten en rentebaten

11.845

11.060

c1

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-4.171

-3.458

c2

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-870

-870

c3

De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

870

870

-4.171

-3.458

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

7.674

7.602

d1

Rente over eigen vermogen

-89

-227

d2

Rente over voorzieningen

2.288

1.998

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

9.873

9.373

e

De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

11.397

11.173

f

Renteresultaat op taakveld treasury

1.524

1.800

De aan de taakvelden toegerekende rente is omgeslagen tegen 2%. Dit betreft een afgerond percentage. Het on afgeronde percentage kwam uit op 1,70%. Dit mag op een veelvoud van een 0,5% worden afgerond, mits de afwijking tussen de werkelijke rentelasten en de toegerekende rentelasten minder is dan 25%. In onze situatie is sprake van een afwijking van 19,2%. Wij hebben er voor gekozen om geen correctie toe te passen, omdat wij zolang mogelijk een stabiel renteomslagpercentage willen hanteren. Voor de grondexploitatie is een rente van 2,2% gehanteerd conform de berekeningen uit de BBV. Overigens is dit over 2017 facultatief.