2.3.7  Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen
Op de post Nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2017 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. We verantwoorden de opbrengsten als opbrengst in de exploitatie en zetten als tegenboeking de post Nog te ontvangen bedragen op de balans. Op het moment dat we de opbrengst ontvangen, boeken we die af van de balanspost en vervalt de openstaande vordering. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden.

Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2017 hebben gedaan, maar die we in 2017 niet in de exploitatie hadden meegenomen. We 'parkeren' die betalingen op de balans en nemen ze later als kosten alsnog op in de exploitatie. Ook vallen onder deze categorie de nog te ontvangen bedragen van niet zijnde overheidsinstellingen.

(bedragen x € 1.000,-)

06

Overlopende activa

31-12-2017

31-12-2016

Mutatie

06.3

Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid

1.018

1.761

-743

06.2

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

4.832

5.901

-1.069

06.4

Overige overlopende activa

30.457

26.143

4.314

Totaal

Overlopende activa

36.307

33.805

2.502

Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd.
De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om privacyredenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.