Bijlage F

Staat van investeringen en kapitaallasten

Staat van investeringen en kapitaallasten 2017

(bedragen x € 1.000)

Balans

Omschrijving

Boekwaarde

Boekwaarde

Vermeerdering

Bijdragen

Verkoop

Afschrijving

Extra

Totaal

Boekwaarde

Rente

Totaal

nr.

31-12-2016

01-01-2017

van

van activa

2017

Afschrijving

Afschrijving

31-12-2017

2017

kapitaallasten

derden

B0101

Gronden en terreinen

42.005

42.005

1.656

202

-

43.459

840

840

B0108

Strategische gronden

33.989

33.989

5.916-

1.434

110

110

26.529

561

671

B0102

Woonruimten

466

466

-

466

9

9

B0103

Bedrijfsgebouwen

392.670

392.670

4.415

280

11.632

11.632

385.173

7.909

19.541

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

57.997

57.997

10.758

3.566

3.049

3.049

62.140

1.240

4.289

B0105

Vervoermiddelen

2.019

2.019

977

507

507

2.488

54

561

B0106

Machines/apparaten/installaties

16.926

16.926

1.750

2.539

2.539

16.137

351

2.890

B0107

Overige materiële vaste activa

7.845

7.845

445

143

1.529

976

976

5.642

157

1.133

Totaal

553.917

553.917

14.085

3.709

3.445

18.703

110

18.813

542.034

11.121

29.934