Ambitie van het programma

Met dit programma willen we bereiken dat inwoners financieel onafhankelijk zijn en naar vermogen participeren in de samenleving.

Speerpunten van beleid

1) Inwoners zijn aan het werk dan wel maatschappelijk actief
Wij helpen inwoners die geen werk hebben bij het zoeken naar een geschikte plek waar zij naar vermogen een bijdrage leveren aan het arbeidsproces. Daarnaast zullen we verkennen of de huidige regelgeving en werkwijze aangepast kunnen worden zodat deze niet belemmerend werken voor mensen om hun re-integratie zelf vorm te geven. Uitstroom uit de bijstand bevorderen we via het (door)ontwikkelen van het beproefde programma Direct Actief. In samenwerking met diverse partners waaronder werkgevers, UWV en Felua-groep vergroten we de kansen voor mensen op de arbeidsmarkt. Ook binnen de gemeente zoeken we (leer)werkplekken zoals bij het gemeentelijke leerwerkbedrijf.

Steronderwerp 6.1 Transformatie participatie
Op het snijvlak tussen de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (programma’s 6 en 7) investeren wij in de transformatie van participatie. Dat doen we door de kansen om mee te doen ook op wijkniveau te vergroten, meedoen in betaalde arbeid, maar ook meedoen in vrijwilligerswerk, dagbesteding en mantelzorg. Dit komt tot uitdrukking in het feit dat we blijven investeren in ontmoetingsplekken en participatieplaatsen (Talent). Daarnaast zetten we in op het toeleiden naar werk en participatie vanuit de Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning, in het bijzonder voor kwetsbare burgers die ondersteuning krijgen van de Sociale Wijkteams. De resultaten komen tot uitdrukking in uitstroom naar (parttime) werk en participatieplekken. De transformatie komt tot uitdrukking in vormen van activeren die aansluiten bij de directe leefomgeving van burgers in wijken.

2) Inwoners komen uit met hun inkomen en zijn financieel zelfredzaam
Een sobere en rechtvaardige uitvoering van de bijstand staat ook de komende periode centraal. Inwoners hebben daarbij rechten maar zijn ook verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen. Inwoners die te maken hebben met schuldenproblematiek staan we tijdig bij. Inwoners die met hoge kosten te maken krijgen die zijzelf niet kunnen betalen kunnen ondersteuning krijgen vanuit het sociaal vangnet (Steronderwerp 6.2). Daarnaast zorgt het vangnet dat inwoners kunnen blijven participeren ondanks hun inkomensniveau.

3) Kansen op de (regionale) arbeidsmarkt nemen toe voor inwoners
Via het programma de Ondernemende Stad werken wij, mét ondernemers, aan het versterken van de (regionale) arbeidsmarkt. We realiseren via FactorWerk de in het Sociaal Akkoord afgesproken aantal baanafspraken. Daarnaast heeft Apeldoorn als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rol in het aantrekken en verdelen van externe financiering door hoge overheden.

Lasten

€ 107,1 k

Baten

€ 57,8 k