1.3.1.2 Digitale transformatie

De digitale transformatie die onze maatschappij doormaakt raakt onze organisatie, iedere medewerker en ieder proces heeft er mee te maken. Ook dit gaat over dienstverlening. In de afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet, bijvoorbeeld doordat nu al een deel van de gemeentelijke producten via internet aangevraagd kan worden. Wij willen in 2017 naar een verdubbeling gaan, van 75 naar ca. 150 aanvraagformulieren digitaal. De digitale transformatie vraagt voor de komende jaren meer investeringen. Dat betekent voor ons investeren op vier terreinen: informatietechniek, processen, medewerkers en de huisvesting.
Investering in de informatietechniek is nodig om de nieuwe digitale mogelijkheden bij de dienstverlening te kunnen toepassen. Waar informatiesystemen tot nu toe vooral ten dienste stonden van de eigen medewerkers, worden deze gaandeweg uitgebreid en opengesteld voor burgers en bedrijven. Zij kunnen daardoor zelf hun aanvragen indienen en uiteindelijk zelf ook hun dossiers inzien, bijvoorbeeld via MijnOverheid.nl. Naast deze “directe” investeringen is investering op twee aanverwante gebieden noodzakelijk. Allereerst voor privacy en informatiebeveiliging. Door alle nieuwe mogelijkheden nemen de risico’s namelijk toe. Verder moet geïnvesteerd worden in de basisregistraties. Zij vormen de ondergrond voor alle informatiesystemen. De gemeente is bronhouder en beheerder van vijf basisregistraties.
Alleen introduceren van nieuwe technieken is niet voldoende. Ook de werkprocessen zullen aangepast moeten worden. Daardoor wordt het mogelijk dat aanvragen niet alleen digitaal ingediend, maar ook geautomatiseerd afgehandeld worden. Daarbij past de kanttekening dat we voor de voortgang van dit onderdeel sterk afhankelijk van onze softwareleveranciers.
Het derde gaat over de medewerkers. Investeren is nodig omdat medewerkers gebruik moeten kunnen maken van alle nieuwe technologieën. Behalve die nieuwe vaardigheden worden van hen ook, meer dan voorheen, brede vaardigheden verlangd in omgaan met burgers, bedrijven en instellingen. Sleutelwoorden voor maatregelen zijn: investeren in voortdurende scholing en arbeidsmobiliteit. We houden er rekening mee dat administratieve functies gaan vervallen. Daarvoor richten we een loopbaancentrum in. We hebben reeds goede ervaring opgedaan met een loopbaancentrum in de periode na de reorganisatie, waardoor meer dan 100 medewerkers herplaatst konden worden. Door onder andere een traineeprogramma zetten we in op verjonging en flexibilisering.
Tenslotte vraagt de digitale transformatie en digitalisering van de dienstverlening andere manieren van samenwerken en daarmee aanpassing van de huisvesting en de werkplekken. De aanpassing van de het stadhuis hebben wij u gepresenteerd als “Huis van de Stad”.

Wij willen de digitale transformatie aangrijpen als kans om de dienstverlening verder te versterken en toekomstbestendig te maken. Wij hebben daarvoor een I-visie opgesteld, die separaat aan de raad wordt voorgelegd. De I-visie is via het raadsinformatiesysteem voor u beschikbaar. De extra kosten die gemoeid met de digitale transformatie zijn opgenomen in programma 10 van deze MPB.