1.2.1.2 Risicobeheersing en risico's

Onze gemeente voert een voorzichtig financieel beleid. Bij de voorbereiding van de (meerjaren)programmabegroting en aparte voorstellen toetsen we de budgetten die we nodig hebben. We brengen daarbij ook de risico’s in beeld.

In 2017 hebben we als college het risicomanagement geëvalueerd. Daaruit is gebleken dat we sinds de nieuwe nota risicomanagement in 2013 belangrijke stappen hebben gezet. Het bewustzijn rondom risico’s is groter en we zijn bij belangrijke dossiers (o.a. Grondbedrijf en Sociaal domein) in staat om via beheersmaatregelen de risico’s goed te beheersen. Wel zien we dat op onderdelen nog wel verbetering mogelijk is. De informatieverstrekking rondom risico’s beperkt zich nog teveel tot het geven van inzicht in de status quo. We gaan daarom in het vervolg uw raad meer inzicht geven in de maatregelen die we treffen, de voortgang daarin en de gerealiseerde effecten. Daarnaast zien we dat de risico’s die we in kaart hebben gebracht toch veelal financiële risico’s zijn. Niet financiële risico’s, met name die het realiseren van onze inhoudelijke doelen in de weg staan of die een fors effect kunnen hebben op het imago van onze gemeente, zijn nog onderbelicht.

In 2017 zijn de eerste stappen gezet om bovenstaande punten op te pakken. In 2018 zullen vervolgstappen worden gezet waarbij met name wordt ingezet op het meer in beeld brengen van de niet-financiële risico’s.

In de voorliggende jaarrekening treft u bij de programma’s de financiële TOP-risico’s aan die we op dit moment onderkennen. Het gaat dan om risico’s met een groot financieel gevolg. In deze paragraaf weerstandsvermogen is een financiële vertaling van alle in beeld gebrachte risico’s gemaakt. Deze zijn daarbij ingedeeld in 3 categorieën: Risico’s Algemene Dienst, Risico’s Sociaal domein en Risico’s Grondbedrijf.
Daarnaast geven we een overzicht van de (niet-financiële) TOP- risico’s, die forse invloed hebben op het imago of het halen van onze doelstellingen.