Bijlage A

Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves

Naam

Beginbalans

Vermeerderingen

Verminderingen

Eindbalans

Minimum

Maximum

Doel en bijzonderheden

Rente

Overig

Algemene reserve

Algemene Reserve

-16.369.769

-622.390

28.214.316

9.240.310

1.981.847

3.000.000

n.v.t.

De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven

Algemene reserve

-16.369.769

-622.390

28.214.316

9.240.310

1.981.847

Bestemmingsreserve

BROA

6.146.812

2.154.816

3.867.107

4.434.521

0

n.v.t.

Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden

Algemene reserve grondbedrijf

12.679.796

334.708

14.131.543

6.796.727

20.349.320

cfm risicoprofiel Grondbedrijf

T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf.

Bedrijfsvoeringreserve

1.389.499

2.487.259

1.876.758

2.000.000

0

2.000.000

Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering

Reserve expl. tekort begraafplaatsen

n.v.t.

n.v.t.

Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen

Reserve vernieuwen bomenbestand

211.964

169.000

49.871

331.093

0

750.000

Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen

Egalisatiereserve wegenonderhoud

3.035.497

3.035.497

0

n.v.t.

Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve.

Reserve onderwijshuisvesting

4.803.518

706.602

4.096.916

op termijn  positief 10 jaar

n.v.t.

Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten

Reserve sportactiviteiten

47.921

44.065

47.920

44.066

125.000

600.000

Ondersteuning van sportevenementen

Reserve topsportevenementen

8.503

8.503

0

n.v.t.

Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen

Egalisatiereserve sociaal domein

15.737.924

434.000

4.992.592

11.179.332

n.v.t.

n.v.t.

Dekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd.

Reserve Overl. Projecten

14.840.706

4.302.457

14.840.706

4.302.457

0

n.v.t.

Geoormerkte gelden

Reserve huisvestingslasten

1.580.950

1.580.950

0

n.v.t.

Dekking huisvestingskosten personeel

Reserve onderhoud stadhuis

2.335.993

2.000.000

335.993

0

n.v.t.

Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis

Reserve frictiekosten

2.337.000

1.900.000

437.000

0

n.v.t.

Middelen om de mobiliteit te bevorderen

Reserve huisvuilrechten

0

n.v.t.

Egalisatie tariefsaanpassingen

Reserve bedrijfsvoering GRF

50.000

50.000

Egalisatiereserve bouwleges

2.500.000

2.500.000

n.v.t.

n.v.t.

Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges.

Stelp. lok.woonwagenbew./kermisexpl.

119.186

-119.186

0

geen

Dekking van optredende tekorten

Reserve schilderonderh.openb.verl.

158.611

158.611

0

1.000.000

Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden.

Reserve zwitsal park

10.451.031

1.738.345

8.712.687

Resv gebiedsgericht grondwaterbeheer

472.802

770.000

31.300

1.211.502

n.v.t.

n.v.t.

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Reserve bereikbaarheid binnenstad

755.920

755.920

-/- 3.000.000

3.000.000

Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad

Teuge

896.164

896.164

0

n.v.t.

Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge)

Transformatieplan

3.040.506

60.810

-3.101.317

0

n.v.t.

Dekking kapitaallasten Transformatieplan.

Egalisatiereserve explosieven

849.282

405.335

1.254.617

n.v.t.

n.v.t.

Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van explosieven.

Bestemmingsreserve

73.998.552

395.518

32.129.004

43.702.623

62.820.452

Totaal

57.628.783

-226.872

60.343.320

52.942.934

64.802.298

Staat van voorzienigen

Naam voorziening

Beginbalans

Vermeerderingen

Verminderingen

Eindbalans

Doel en bijzonderheden

Voorziening Wijkzaken

100.699

90.342

19.000

172.042

Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden

Gebiedsgericht gronwaterbeheer

Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer

Voorz.riol.groot onderhoud riolen

1.536.210

149.214

1.386.996

Ter dekking van vervangingsinvesteringen en groot onderhoud van het riool

Voorz.riol. vervanging riolen

386.000

386.000

Voorz.riol.spaar-/egalisatievoorz.

2.843.566

243.815

2.599.751

Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht

16.651.553

15.394.170

32.045.723

Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken

Voorziening Bovenwijks

2.258.464

112.791

410.000

1.791.255

Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen

Voorziening Sociaal Deficiet

158.599

158.599

Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet

Voorziening landschapsversterking

47.104

47.104

Ter dekking van kosten landschapsversterking

Voorziening onderhoud VGA

2.973.598

489.226

378.687

3.084.137

Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Voorz.riol. verv. pompen en gemalen

168.000

119.110

48.890

Schenking kinderboerderijen

276.941

12.750

69.758

219.933

Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen

Voorz.riol.klimaatadaptiatie

2.047.480

1.719.493

327.987

Voorziening WW

540.495

540.495

Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie

Voorz.riol. groot oh.pompen en gem.

72.000

32.225

39.775

Voorziening groot onderh stadh org

100.000

100.000

Voorziening Huisvuilrechten

2.938.754

21.799.521

21.029.728

3.708.547

Voorziening Bouwleges

832.498

6.314.844

4.074.320

3.073.022

Voorziening expl. begraafplaatsen

349.163

1.644.801

1.518.994

474.970

Voorziening Bodemsanering Zwitsal

719.000

719.000

Totaal

31.507.643

49.350.925

30.690.839

49.997.730