1.2.3.3.1 Financieringspositie

In 2017 hadden wij voorlopig rekening gehouden met een financieringsbehoefte van € 55 miljoen. In werkelijkheid konden wij volstaan met € 25 miljoen aan nieuwe lange leningen.
De belangrijkste oorzaken voor deze lagere behoefte zijn:

  • Investeringen zijn minder snel gerealiseerd dan vooraf ingeschat, zie ook overzicht Overlopende kredieten;
  • Voor civiele werken is minder geld uit gegeven, door vertragingen en verschuivingen van werkzaamheden, dan vooraf begroot;
  • Er is meer geld ontvangen in de Algemene Uitkering;
  • Er is een positievere kasstroom uit Grondbedrijf dan vooraf ingeschat;
  • Er kon tijdelijk geld uit het fonds voor stimuleringsleningen worden gehaald.

Om de totale schuldontwikkeling te beschouwen dient u de liquide middelen, de opgenomen korte leningen en de lange leningen bij elkaar te nemen en af te zetten tegen de stand per begin 2017. Hieruit blijkt dat de schuld all- over met ca € 23 miljoen is afgenomen.

Mutaties leningenpartefeuille

Begroting 2017

Rekening 2017

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Bedragen (x € 1 mln)

Gemiddelde rente

Stand per 1 januari

544,3

2,89%

534,2

2,90%

Nieuwe leningen

55,0

1,00%

25,0

0,99%

Reguliere aflossingen

55,8

4,11%

55,8

4,11%

Vervroegde aflossingen

0,0

0,0

Renteherzieningen

0,0

0,0

Stand per 31 december

543,5

2,48%

503,4

2,53%

Bij het opstellen van de begroting 2017 was een hogere aanvangsschuld per 1-1 verondersteld dan in werkelijkheid het geval was. We zien per saldo een forse afname van onze lange schulden, waarbij zoals hierboven een aantal redenen zijn genoemd.
De gemiddelde rente is per eind 2017 met bijna 0,4% gedaald, doordat duurdere leningen zijn afgelost en de nieuwe leningen gemiddeld net beneden de 1,0% konden worden aangetrokken.
De gemiddelde rente eind 2017 is iets minder hard gedaald dan vooraf begroot. Dit heeft te maken met feit dat we minder nieuwe lange leningen tegen een lagere rente behoefden aan te trekken dan verwacht.