1.2.1.1 Inleiding

U heeft in de Zomernota 2012 het financieel herstelplan voor onze gemeente vastgesteld. Het doel van het plan is om binnen tien jaar, dus uiterlijk in 2022, de begroting op orde te hebben. Er moet dan een algemene reserve zijn, die voldoende is om de risico's op te vangen. In 2016  heeft u ijkpunten (solvabiliteit en schuldquote) vastgesteld, waaraan we meten of sprake is van blijvend financieel herstel.

In 2013 hebben we voor de hele gemeentelijke organisatie afspraken gemaakt over risicomanagement. We hebben die afspraken vastgelegd in de Nota Risicomanagement Gemeente Apeldoorn 2013. We hebben de afspraken in 2014 en 2015 uitgevoerd en in 2017 stappen gezet om de risicobeheersing verder te ontwikkelen.
Risicobeheersing is een cyclisch proces. In deze paragraaf geven we aan welke financiële gevolgen de risico's de komende jaren hebben. In deze jaarrekening 2017 actualiseren we onze risico’s en financiële positie, zoals geschetst in de MPB 2018-2021.

We geven aan hoeveel weerstand(scapaciteit) we hebben en hoe die zich de komende jaren ontwikkelt. Zo berekenen we ons weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit gedeeld door de financiële gevolgen van risico's. Het weerstandsvermogen geeft aan of we genoeg reserves hebben om risico's op te vangen.
De risico's en het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf behandelen we apart. Daarbij sluiten we aan op het Concept Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2018.

We hebben in deze paragraaf ook de financiële kengetallen en ijkpunten opgenomen en gewaardeerd. Dat zijn goede graadmeters voor de financiële positie van de gemeente.
We zien dat de verbetering van de financiële positie, zoals we gepresenteerd hebben in de MPB 2018-2021 doorzet. Dat geldt voor de algemene dienst en het Grondbedrijf. Ons weerstandsvermogen, onze solvabiliteit en onze schuldquote zijn verder verbeterd.