Ambitie van het programma

Programma 4 draagt bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. De onderdelen afval, milieubeheer en duurzaamheid (energie) zijn in dit programma de onderwerpen die dit mede mogelijk maken. Een gezonde en veilige leefomgeving kan alleen als er voldoende rechtszekerheid is bij de gebruikers hiervan. Regulering via milieutoezicht, -handhaving,  vergunningen en bijbehorende milieuadvisering dragen hieraan bij. Taken die in opdracht door de Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) worden uitgevoerd. Een gezonde leefomgeving maar ook een duurzame leefomgeving. Duurzaam is een breed begrip en in programma 4 gaat het dan met name over afval/grondstoffen en energie. Apeldoorners scheiden al 65% hun afval en dit stijgt nog steeds. Recycling is heel gewoon geworden en het weer in omloop brengen van grondstoffen heel vanzelfsprekend. Een pad wat eerder is ingeslagen en nog zeker niet volledig is afgelopen. Zo ook bij energie. Een gezonde, duurzame toekomst is er ook een gericht op energiebesparing en een energietransitie van fossiele naar duurzame energie. Minder verspilling en minder fossiele brandstoffen. Ontwikkelingen die vanuit programma 4 worden gestimuleerd. Alleen en in samenwerking. De Cleantechregio is hier met name bij een goed platform voor. De gemeente Apeldoorn is onderdeel van de Cleantech Regio Stedendriehoek. Op verschillende manieren dragen wij als gemeente bij aan de ambities voor duurzaamheid binnen deze samenwerking. De agenda DUURZAAM055 wordt hiervoor opgesteld met thema’s gericht op klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.

Speerpunten van beleid

Dit programma kent de volgende speerpunten:

  1. In overleg tot nieuwe afspraken komen met de OVIJ die passen bij de wensen van de gemeente Apeldoorn
  2. Het verder faciliteren van de mogelijkheden om de hoeveelheid restafval te verminderen en de hoeveelheid grondstoffen te laten stijgen.
  3. De energietransitie te versnellen aan de hand van de Apeldoornse Energie Agenda (Betreft steronderwerp 4.1).

Lasten

€ 45,7 k

Baten

€ 43,6 k