1.2.4.1  Inleiding

Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een rechtspersoon of het hebben van stemrecht. Financieel belang is er, als de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Wij hebben bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en pps-constructies. Afhankelijk van onze mate van verbondenheid zijn wij in meer of mindere mate in staat om invloed op het beleid van de betreffende verbonden partij uit te oefenen.

In november 2015 heeft uw raad de Kadernota verbonden partijen vastgesteld. Hierin wordt onder meer ingegaan op de keuze om een verbonden partij in te stellen, de sturing op onze deelnemingen en de rol van de raad daarin. Wij verwijzen naar deze nota. (Kadernota) Wij hebben u bij de behandeling van de Kadernota toegezegd om de verbonden partijen in de resterende raadsperiode afzonderlijk te bespreken. De wettelijke voorschriften van de BBV bepalen, dat gemeenten de verbonden partijen op hun begrotingsprogramma's moeten toelichten. De voorheen uitgebreide paragraaf verbonden partijen kan daardoor worden beperkt tot een samenvatting.