Toelichting bij gewijzigde toprisico's

561

Onderwijshuisvesting

We hebben in 2017 het risicoprofiel op het onderdeel onderwijshuisvesting geanalyseerd en zullen in 2018 ambtelijk en bestuurlijk met voorstellen komen om het financiële risicoprofiel verder te beperken.

641

Structureel onvoldoende budget Jeugdhulp

We hebben het risicobedrag van 2,5 miljoen nu (bij de verantwoording van de jaarrekening 2017) verhoogd naar 4 miljoen euro omdat we in de loop van 2017 geconfronteerd zijn met een forse toename van de kosten jeugdhulp (ruim 10%). Het feitelijke toekomstige risico is afhankelijk van ontwikkeling van de baten (Rijksbijdrage) en de lasten (ontwikkeling van kosten jeugdhulp aanbieders). Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt waarschijnlijk per 1/1/2019 aangepast met forse verschuiving van baten en lasten tussen gemeenten (er is nu geen enkel zicht op of dit  financieel gunstig of ongunstig of budgettair neutraal zal zijn voor Apeldoorn). Per 1/1/2019 is een nieuwe raamovereenkomst voor de inkoop van de jeugdhulp waarbij op een andere manier (meer transformatie) hulp wordt verantwoord en gefinancierd (geeft financieel kansen en risico's)