Toelichting bij gewijzigde toprisico's

642

Structureel onvoldoende budget bijstand

Binnen het programma 6 “Apeldoorn Activeert” wordt ingezet op bestandsreductie en daarmee tekortreductie, door het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom. Indien er sprake is van een tekort kan er voor een deel van het tekort een beroep worden gedaan op de vangnetregeling BUIG. Deze regeling kent een ondergrens van 5% van het ontvangen budget waarvoor geldt dat het eigen risico 100% is. Wanneer het tekort tussen 5 en 12,5% ligt, dan wordt de helft van dit tekort vanuit de vangnetregeling gecompenseerd. Het deel dat boven 12,5% ligt, komt volledig vanuit de vangnetregeling vergoed.
Het tekort op de bijstandsuitgaven van de gemeente Apeldoorn in 2017 ligt onder 12,5%. Een afname van het aantal bijstandsgerechtigden leidt tot een lager bedrag aan eigen risico. In de MPB 2018-2021 heeft u besloten het extra Buig-tekort in 2018 ten laste van de reserve sociaal domein te brengen en de jaren daarna het tekort op te nemen in de algemene dienst. Met dit besluit, de kennis van nu over het beschikbare macrobudget BUIG 2018-2022 en de huidige volume ontwikkeling achten wij het niet meer nodig het risico van structureel onvoldoende budget bijstand aan te merken als toprisico.